PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Procedurą szczególną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskiej Karty”, która została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie

Więcej...

Przeciw uzależnieniom i przemocy

Mając na uwadze rozpowszechnienie uzależnień od substancji psychoaktywnych i obserwując długofalowe niekorzystne skutki ich oddziaływania na społeczeństwo, gmina Bychawa podejmuje działania zapobiegawcze mające na celu ograniczenie powyższego zjawiska. Jednym z działań jest stworzenie i zapoznanie Państwa z zakładką „Przeciw uzależnieniom

Więcej...

Diagnoza używania substancji psychoaktywnych, problemów uzależnień oraz związanych z nimi zagrożeń społecznych na terenie miasta i gminy Bychawa

© Ireneusz Siudem – Towarzystwo Nowa Kuźnia – 2018

Wstęp

W raporcie przedstawiono analizę wyników badań dotyczących podstawowych problemów społecznych w środowisku osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej w gminie Bychawa. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko używania substancji psychoaktywnych, problem uzależnień

Więcej...

O przemocy

DEFINICJA I MECHANIZMY PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie – jednorazowe lub powtarzające się umyśle działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 §11 kk. oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te

Więcej...

Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy napojów alkoholowych – szkolenie

Burmistrz Bychawy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie:

,,Vademecum odpowiedzialnego sprzedawcy napojów alkoholowych”

Spotkanie będzie dotyczyło prawnych aspektów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. Jest adresowane do mieszkańców, przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż

Więcej...

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BYCHAWIE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.).

Zakres działania komisji.

  • przyjmowanie
Więcej...