Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Bychawy
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych
w roku 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i

Czytaj więcej...

Nabór do komisji w otwartych konkursach ofert w 2014 roku

Burmistrz Bychawy zaprasza  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – XVI Spotkania Regionalne

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 2 grudnia 2013 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury pt. XVI Spotkania Regionalne Bychawa

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych, którym poddano PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BYCHAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014

Projekt PROGRAMU poddany został konsultacjom w sposób określony w uchwale Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że 18 października 2013 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne z siedzibą w Bychawie przy Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury pt. Wydanie książki pt. Ostatni pan na Bychawie. Antoni Budny 1861-1943 w okresie od 4.11.2013 do 31.12.2013 r.
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty z pominięciem konkursu ofert – obóz dla młodzieży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 

Burmistrz Bychawy informuje, że 31 lipca 2013 roku Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”, z siedzibą przy ul Sportowa 8, 23-100 Bychawa złożył wniosek o

Czytaj więcej...

Konkurs „sport” – wyniki konkursu ofert

Wyniki 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2013 r.
 
 
W dniach18-20.03.2013 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację
Czytaj więcej...