Nowe zasady zgłaszania kandydatów na ławników

Z dniem 14 czerwca 2011r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

Czytaj więcej...

Do 30 czerwca 2011 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Rada Miejska w Bychawie dokona wybory 1 ławnika na kadencję 2012-2015 dla Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Zmianie ulegają przepisy dotyczące procedury naboru kandydatów na ławników sądowych na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 627). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 109, poz. 627 z dnia 30 maja 2011r. i wejdzie w życie 14 czerwca 2011r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
w terminie do 30 czerwca 2011r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2011 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada stwierdza w drodze uchwały.

Czytaj więcej...