Ogłoszenia Burmistrza – sprzedaż działek – maj 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Burmistrz Bychawy
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 13/2 o powierzchni 0,16 ha.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00131367/5.
2. Działka Nr 13/2 położona jest w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia gmina Bychawa w odległości około 6 km od miasta Bychawy. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej Bychawa – Lublin. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa zagrodowa rozproszona, pola uprawne i dworek wraz z parkiem, a od strony północnej znajdują się tereny zakrzaczone. W niedalekiej odległości znajduje się szkoła podstawowa, sklep, przystanek autobusowy. W pobliżu od strony północnej przepływa rzeka Kosarzewka. Działka jest niezabudowana, użytkowana rolniczo. Do nieruchomości jest dobry dojazd bezpośrednio z drogi powiatowej drogą dojazdową utwardzoną tłuczniem. Teren nieruchomości jest równy nie stwarzający trudności w zagospodarowaniu. Kształt działki – regularny prostokąt. Infrastruktura techniczna: linia energetyczna i sieć wodociągowa znajdują się w niedalekiej odległości. Lokalizacja i sąsiedztwo nieruchomości korzystne.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 920,00 zł /słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia/. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2017

27 kwietnia 2017 r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Leśniczówka, gmina Bychawa,
  2. wyrażenia
Czytaj więcej...

Własna firma Twoją szansą

Projekt „Własna firma Twoją szansą” skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sadowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów).
Osoby te należą co najmniej do jednej z następujących grup:
a. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
b. kobiety,
c. osoby z niepełnosprawnościami,
d. osoby długotrwale bezrobotne,
e. osoby o niskich kwalifikacjach

Czytaj więcej...

26 kwietnia 2017 będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie

OGŁOSZENIE Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

informuje osoby zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, że w dniu:

26 kwietnia (środa) w godz. 10:00-16:30

będzie wydawana żywność dostarczona

Czytaj więcej...