Mobilny Punkt Informacyjny w Bychawie

30 czerwca (czwartek) zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 w godz. 9.00-14.00. pokój przy Sali Konferencyjnej (wejście od ul Piłsudskiego)
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działająca na terenie województwa lubelskiego, od czerwca br. realizuje przedsięwzięcie, którego

Więcej...

Nowe zasady zgłaszania kandydatów na ławników

Z dniem 14 czerwca 2011r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości. http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

Więcej...

Do 30 czerwca 2011 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Rada Miejska w Bychawie dokona wybory 1 ławnika na kadencję 2012-2015 dla Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku do orzekania w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Zmianie ulegają przepisy dotyczące procedury naboru kandydatów na ławników sądowych na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 109 poz. 627). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 109, poz. 627 z dnia 30 maja 2011r. i wejdzie w życie 14 czerwca 2011r.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
w terminie do 30 czerwca 2011r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2011 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada stwierdza w drodze uchwały.

Więcej...

Bezpłatne badanie piersi dla kobiet od 50 do 69 roku życia

W dniach 17 i 20 czerwca 2011 roku w Bychawie przy ośrodku zdrowia ul. Piłsudskiego 28 zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu

Więcej...

Spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeńsatwa

MIESZKAŃCY GMINY BYCHAWA
W dniu 7. 06. 2011 r. ( wtorek) o godz. 17.00 – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, odbędzie się spotkanie z władzami gminy oraz Policji, w sprawie współpracy, poprawy bezpieczeństwa

Więcej...

Ogłoszenie – konkurs ofert na zadanie publiczne

Burmistrz Bychawy
działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2  oraz art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego na rok 2011.

Więcej...

Szlachetna paczka

  • Co roku w całej Polsce kilkuset liderów organizuje projekt SZLACHETNA PACZKA. Każdy z nich zarządza zespołem wolontariuszy i niesie pomoc dla najbardziej potrzebujących w swojej okolicy. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, liderzy realnie zmieniają społeczność, w której żyją.
  • SZLACHETNA
Więcej...

Rada Miejska w Bychawie dokona wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku:

1) prezesi sądów
2) stowarzyszenia
3) organizacje związkowe
4) organizacje pracodawców
5) inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
6) co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata.

Więcej...

Rusza nowy nabór wniosków LGD

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

Więcej...

Szczepienie lisów

Na podstawie komunikatu lubelskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii informujemy, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 11-15 maja br. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 dawek na 1 km2. Zrzuty obejmą kompleksy

Więcej...

W Wielki Piątek

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2011 r. (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Bychawie będzie czynna do godziny 12:00.

Więcej...

DORADZTWO DLA WNIOSKODAWCÓW DO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań: Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa organizowanego w

Więcej...

Wręczenie nagród

Burmistrz Bychawy serdecznie zaprasza
nagrodzonych i wyróżnionych uczniów
oraz ich nauczycieli i rodziców
do wzięcia udziału
w uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród

w KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PROJEKT ŚWIĄTECZNEJ KARTKI POCZTOWEJ GMINY BYCHAWA
Wielkanoc’2011

21 kwietnia 2011 r. o godzinie 14.00
w Bychawskim Centrum Kultury.

Więcej...

Wybory do rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Burmistrz Bychawy serdecznie zaprasza do udziału w wyborach do rady powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. Wybory odbędą się dnia 3 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22. Lokal wyborczy będzie czynny w godz. 8.00

Więcej...

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

W drugą środę miesiaca (kwiecień, maj, czerwiec) w godz. 9.00-13.00  w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1, II p. będzie pełniony dyżur doradcy Biura Porad Obywatelskich i Prawnych, podczas którego mieszkańcy gminy Bychawa będą mogli uzyskać bezpłatną poradę

Więcej...