Rada Seniorów w Bychawie

2017-09-15 rada seniorow bychawa 650

Rada Senorów skałda się z 15 osób

 

11 członków wybranych podczas tajnego głosowania:

 1. Jadwiga Grzesiak 
 2. Zofia Kula
 3. Ryszard Krawczyk
 4. Tadeusz Rybaczek
 5. Cecylia Rachwał 
 6. Barbara Gęba
 7. Teresa Michalewska
 8. Marianna Jaruga
 9. Stanisława Wójcik
 10. Krystyna Plewa
 11. Maria Mierzwa

 

Przedstawiciel Rady Miejskiej w

Czytaj więcej...

I wyborcze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Bychawie – czerwiec 2016

Na podstawie §7 oraz § 8 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Bychawie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Bychawie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lub z 2016 r. poz. 1906) zwołuję I wyborcze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Bychawie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek obrad:

 

Czytaj więcej...

Czy w Bychawie powstanie Gminna Rada Seniorów?

Taką możliwość stwarza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym.

Pojawił się w niej zapis, który w sposób jasny i klarowny przedstawia sytuację osób starszych – Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Seniorzy stanowią ważną grupę obywateli, których

Czytaj więcej...