Co grozi za niezachowanie odpowiednich środków ostrożności przy sprawowaniu opieki nad psami?

Za niezachowanie odpowiednich środków ostrożności przy sprawowaniu opieki nad psami grozi nawet do 1 000 zł kary.

W związku z coraz częstszymi przypadkami wałęsania się psów w miejscach publicznych przypominamy, że wszyscy właściciele psów zobowiązani są do należytego sprawowania opieki nad nimi. Zwierzęta te powinny być trzymane w sposób uniemożliwiający im samodzielne wydostanie się z posesji.

Na podstawie art. 10 a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zapisy uchwały Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bychawa mówią o tym, że wyprowadzanie psa poza teren własnej nieruchomości może odbywać się tylko na smyczy, a w przypadku psów należących do rasy agresywnej, na smyczy i w kagańcu. Ponadto do sprawowania należytej kontroli nad psami zobowiązuje także Kodeks wykroczeń, który w art. 77, wskazuje że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.