Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Bychawa

 
Zarządzenie Nr 58/OW/2017
Burmistrza Bychawy
z dnia 19.05.2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) , art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam, co następuje:
§ 1
Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban
 
 
 

Informuję, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 maja 2017r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bychawa na okręgi wyborcze.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/ nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad sesji

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

25 maja 2017 r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej  w Bychawie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bychawa na okręgi wyborcze.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXIV/162/2012 Rady Miejskiej  w Bychawie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bychawa na stałe obwody głosowania.

3. Sprawy bieżące.

 

25 maja 2017 r. (czwartek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

3. Sprawy bieżące.

 

25 maja 2017 r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

Więcej artykułów…

 1. Informacja na temat projektu "Aktywni w pracy" skierowanego do Osób niepełnosprawnych
 2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - możliwości składania wniosków
 3. Turystyka kulinarna, jako instrument wpływający na rozwój lokalny
 4. Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok przedłużone do końca maja
 5. Projekt "Na własną rękę!" - dotacje na założenie działalności gospodarczej
 6. Bezpłatne szkolenie z przedsiębiorczości
 7. Ogłoszenia Burmistrza - sprzedaż działek - maj 2017
 8. Zbliża się XVIII Ogólnopolski Festiwal W Krainie Pierogów na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski
 9. Życzenia z okazji dnia Bibliotekarza
 10. OSP Bychawka Pierwsza startuje w plebiscycie "Dziennika Wschodniego" "STRAŻACY ROKU 2017"
 11. Odwołany bieg Bychawa na 3-GO!
 12. Hetman Tandem Cup 2017 – XX Międzynarodowy Kolarski Wyścig Tandemów - 1 maja w Bychawie
 13. 3 Maja 2017 i Bieg Bychawa na 3-GO!
 14. XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
 15. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - kwiecień 2017
 16. Ogłoszenia Burmistrza - najem, dzierżawa - kwiecień 2017
 17. Własna firma Twoją szansą
 18. 26 kwietnia 2017 będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie
 19. Ankieta dla rodziców przedszkolaków
 20. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
 21. Wiosną kwitną inwestycje
 22. Głos Ziemi Bychawskiej nr 282 (2/2017)
 23. Życzenia Wielkanocne 2017
 24. Jubileusz „50-lecia Pożycia Małżeńskiego” - przyjmowanie zgłoszeń do otrzymania medalu
 25. Konkurs WIELKANOC 2017 – wręczenie nagród
 26. Można wypuścić drób na dwór, ale wodopój i pokarm nie mogą być dostępne dla dzikiego ptactwa
 27. Zbieramy makulaturę na zakup harcerskiego sztandaru
 28. Ważne zmiany na rynku hazardowym od 1 kwietnia
 29. Promocja książki naszej pisarki Unity Blair - Błękitna Pełnia
 30. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bychawie
 31. Zawód pszczelarza oczami naszych mieszkańców
 32. Atestacja opryskiwaczy za 100 zł - uwaga kontrole.
 33. Konkurs grantowy w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2"
 34. Dotacje dla kobiet na otwarcie własnej firmy
 35. Praca przy produkcji rur
 36. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
 37. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 38. Oferta dla kobiet po 30. roku życia - 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy
 39. Ponad 30 000 zł na założenie firmy dla osób po 50. roku życia
 40. Zaproszenie na „VII Przegląd Dziecięcych Talentów”
 41. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego
 42. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.
 43. Ogłoszenia burmistrza - najem, dzierżawa, sprzedaż - marzec 2017
 44. 2-3 latki zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
 45. XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 marca 2017r.
 46. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - marzec 2017
 47. Wielkanocna Pomoc Polakom z Strzałkowic, Komarna i Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie.
 48. OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie - Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami” 2017
 49. Drużynowe Mistrzostwa Bychawy w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza
 50. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
 51. Bezpłatne warsztaty pielęgnacyjne w Centrach Kultury Wiejskiej
 52. Z okazji Dnia Sołtysa
 53. III Turniej o Puchar Starosty Lubelskiego w Piłce Siatkowej
 54. Czytelnik Roku 2016 - uroczysta gala w Bychawie
 55. Warsztaty wypełniania wniosków o udzielenie grantu
 56. Życzenia z okazji Dnia Kobiet
 57. Zbiór ofert dla szukających pracy
 58. Bezpłatne warsztaty pielęgnacyjne dla Pań
 59. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie
 60. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej
 61. XXII konkurs plastyczny na kartkę pocztową Gminy Bychawa. Czekamy na projekty kartek do 30 marca
 62. LGD „Kraina wokół Lublina” organizuje wyjazd na Targi w Kielcach
 63. Gminne obchody Dnia Kobiet w Bychawie
 64. Burmistrz Bychawy i Fundacja Polskiej Akademii Nauk zapraszają osoby pozostające bez zatrudnienia, zamierzające założyć działalność gospodarczą do udziału w projekcie
 65. Michał Król powołany na turniej eliminacji mistrzostw Europy U-17
 66. Nasza Iwona Podkościelna nowym Ambasadorem Województwa Lubelskiego!
 67. Głos Ziemi Bychawskiej nr 281 (1/2017)
 68. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 69. Konferencja dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej
 70. Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 71. Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 15-29 lat
 72. Będzie wydawana żywność dostarczona przez Bank Żywności w Lublinie
 73. III Mistrzostwa Piłki Siatkowej o puchar Starosty Lubelskiego już w marcu
 74. XXVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie
 75. Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - luty 2017
 76. Osoby zainteresowane energetyką odnawialną, mogą wyjechać na targi do Kielc
 77. II Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy Wyklętych
 78. Ustawowe obowiązki posiadacza opryskiwacza
 79. Szkolenie komputerowe dla seniorów w Bychawce
 80. Walentynki w Bychawskim Centrum Kultury
 81. Lubelskie Spotkania Edukacyjne dotyczące skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
 82. Akcyza 2017 - można składać wnioski
 83. Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej
 84. Konsultacje Społeczne Programu Rewitalizacji
 85. Nabór wniosków do projektu EKODOM
 86. Plebiscyty Dziennika Wschodniego
 87. Bychawianin Michał Król - powołany na turniej towarzyski La Manga Cup w Hiszpanii
 88. Ankietowe Badania Rolne - w naszej gminie
 89. Bal Karnawałowy dla dorosłych w BCK
 90. Pieniądze na otwarcie własnej działalności gospodarczej
 91. Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat
 92. Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, I rata
 93. Załóż firmę przez telefon!
 94. Dotacje dla przedsiębiorców z UE
 95. Dzień Babci i Dziadka zaproszenie - Bychawa 2017
 96. Rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna
 97. Ferie 2017 w Bychawie oraz Centrach Kultury Wiejskiej
 98. Badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego w Bychawie (rok 2017) - ankieta
 99. Bezpłatne szkolenie dla rolników z zakresu agrotechniki i nawożenia zbóż
 100. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bychawie, ogłasza nabór na kurs chemizacyjny