Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Projekty w realizacji

W dniu 21 grudnia 2016 r. została zatwierdzona „Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” na której to znalazł się Nasz projekt pod nazwą „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” z wynikiem 100 pkt. Dla wszystkich zainteresowanych oznacza to, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, rozpoczniemy jego rzeczową realizację polegającą na montażu instalacji słonecznych oraz wymianie kotłów c.o. na opalane biomasą.

O przebiegu kolejnych działań związanych z projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

2017 FE LU UE solary Bychawa 650

2016-09-08 projekt UE kosarzew 650

Gmina Bychawa przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107230L Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, warunków życia mieszkańców oraz poprawa dostępności do usług publicznych i miejsc pracy poprzez przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 107230L o długości 2749 mb oraz skrócenie czasu przejazdu poprzez budowę nowej nawierzchni. Przebudowa drogi przyczyni się do polepszenia dojazdu do dróg powiatowych nr 2287L i 2285L oraz do obiektów użyteczności i gospodarstw rolnych.

W chwili obecnej jesteśmy już po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego wyłoniony został wykonawca robót Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lublinie.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania obejmie Krzysztof Rymarz.

Całkowity koszt zadania to 879 621,95 zł. w tym:

- nadzór inwestorski – 8 277.77 zł

- kwota dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 to kwota – 559 703,44 zł

2016-09-08 projekt UE kosarzew fot 650

W dniu 4 lipca 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Bychawa została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię  odnawialną i w oszczędzanie energii” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacją która zostanie zrealizowana w ramach tego programu będzie „Przebudowa drogi gminnej nr 107230 L Kosarzew Dolny-Kolonia Romanów” na odcinku o długości:  2,749 km. Zaplanowana całkowita wartość zadania to kwota: 1.335.969,47 zł 

2016-09-08 projekt UE kosarzew 650