Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32
 

 Do końca 2015 roku potrwa ogłoszony właśnie przez Burmistrza Bychawy konkurs fotograficzny. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Bychawa oraz odwiedzających gminę turystów. W ciągu 12 miesięcy wybierzemy 12 zdjęć do kalendarza Gminy Bychawa na 2016 rok.

2015-01-08 konkurs klendarz 2016 logo

 

Zgłoszone do konkursu zdjęcia powinny być tematycznie związane z Gminą Bychawa. Mogą przedstawiać miejsca, osoby (za ich zgodą) lub wydarzenia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii drogą elektroniczną na adres: gazeta@bychawa.pl. W tytule e-maila należy wpisać: „Kalendarz Gminy Bychawa 2016” oraz nazwę zdjęcia np. STYCZEŃ. W wiadomości należy podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dołączyć krótki opis zdjęcia.

 

Jak wybierzemy zdjęcie miesiąca STYCZNIA

2014-01-09 konkurs klendarz 2015 wybor 650

Spośród zdjęć przesłanych w danym miesiącu komisja konkursowa wybierze do oceny internetowej dziesięć najlepszych. Spośród nich internauci wybiorą jedno, które zostanie opublikowane w Kalendarzu Gminy Bychawa 2016.

Parametry zdjęć w wersji elektronicznej: format JPG, rozmiar minimum 10 MPx, tj. zdjęcie powinno posiadać wymiar minimum 2600 pikseli na krótszym boku. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Kalendarz Gminy Bychawa 2016


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Bychawa z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.
2. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Bychawy.
3. Nazwa Konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs fotograficzny „Kalendarz Gminy Bychawa 2016”.
4. Konkurs trwa od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.bychawa.pl.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

§ 2. Cel i uczestnicy Konkursu
1. Celem Konkursu jest promocja Gminy Bychawa.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gminy Bychawa oraz odwiedzający gminę turyści. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie w każdym miesiącu tylko jeden raz.

 

§ 3. Zasady konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii drogą elektroniczną na adres: gazeta@bychawa.pl. W tytule e-maila należy wpisać: „Kalendarz Gminy Bychawa 2016” oraz nazwę miesiąca np. STYCZEŃ. W wiadomości należy podać imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dołączyć krótki opis zdjęcia.
2. Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: format JPG, rozmiar minimum 10 MPx, tj. zdjęcie powinno posiadać wymiar minimum 2600 pikseli na krótszym boku.
3. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność Uczestnika.
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym innym konkursie nagradzane.
5. Zgłoszone do konkursu zdjęcia powinny być tematycznie związane z Gminą Bychawa. Mogą przedstawiać miejsca, osoby (za ich zgodą) lub wydarzenia.
6. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia powinny zostać wykonane w różnych porach roku.
7. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane lub wydarzenia, które przedstawia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie i wielkości pliku.
9. Uczestnik poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu potwierdza, że jego zdjęcie/zdjęcia są jego własnością, nie narusza/naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich, a także iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęć w pełnym zakresie.
10. Uczestnik potwierdza również, iż zdjęcia te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich oraz że osoba przekazująca fotografie ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.
11. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do wykorzystania zdjęcia w Kalendarzu Gminy Bychawa 2016.
12. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania prac bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
13. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bychawy.
14. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu.

 

§ 4 Komisja konkursowa
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Burmistrz Bychawy.
3. W skład Komisji oceniającej nadesłane prace wejdą przedstawiciele gminnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych z terenu gminy Bychawa oraz Urzędu Miejskiego w Bychawie.
4. Do zadań Komisji należy kwalifikacja nadesłanych zdjęć, typowanie zdjęć do oceny internetowej w danym miesiącu oraz wybór zdjęcia miesiąca grudnia.
5. W celu wytypowania zdjęć do oceny internetowej w miesiącach luty 2015 – grudzień 2015 zostaną zorganizowane posiedzenia Komisji w terminie do 5. dnia każdego miesiąca oraz dodatkowe posiedzenie w miesiącu grudniu 2015.
6. Decyzja Komisji w sprawie typowania zdjęć jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

§ 5 Przebieg konkursu
1. W miesiącach styczeń 2015 – listopad 2015 uczestnik konkursu wysyła do końca danego miesiąca jedno zdjęcie konkursowe. Na przykład: do dnia 31 stycznia 2015 wysyła zdjęcie opisane jako STYCZEŃ, do dnia 31 maja 2015 zdjęcie opisane jako MAJ, do dnia 30 listopada 2015 zdjęcie opisane jako LISTOPAD.
2. Komisja Konkursowa spośród zdjęć przesłanych w danym miesiącu w terminie do 5 dnia następnego miesiąca dokonuje wyboru dziesięciu najlepszych zdjęć zgodnych z regulaminem konkursu oraz publikuje je do oceny internautów na stronie www.bychawa.pl, w odpowiednio do tego celu założonej zakładce.
3. Głosowanie internautów odbywa się do 20. dnia danego miesiąca. Zdjęcie, które otrzyma najwięcej głosów zostaje wybrane zdjęciem miesiąca. Najlepsze zdjęcie danego miesiąca wraz z podpisem autora zostanie jedną ze stron Kalendarza Gminy Bychawa 2016.
4. W miesiącu grudniu 2015 roku Uczestnicy Konkursu wysyłają zdjęcia konkursowe opisane jako GRUDZIEŃ do dnia 15 grudnia 2015. Nie odbywa się w tym miesiącu głosowanie internautów na zdjęcie grudnia, a decyzję o jego wyborze podejmuje tylko komisja w terminie do trzech dni roboczych.

 

§ 6 Nagrody

1. Burmistrz Bychawy przewiduje przyznanie dyplomów i upominków dla Uczestników, których zdjęcia zostaną wybrane zdjęciem miesiąca.
2. Nagrodzone zdjęcie danego miesiąca zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.bychawa.pl oraz wraz z podpisem autora zostanie opublikowane w Kalendarzu Gminy Bychawa 2016.
3. Fundatorem upominków jest Organizator.
4. Uczestnicy, których zdjęcia zostaną wybrane zdjęciem miesiąca zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie o wynikach Konkursu.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.bychawa.pl.

 

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej www.bychawa.pl.
2. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w pokoju nr 4
Urzędu Miejskiego w Bychawie, tel. 81 56 60 144.

 

Bychawa, 7 stycznia 2015

 

Załącznik: Regulamin konkursu  (PDF)