Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Po raz kolejny zapraszamy miłośników turystyki rowerowej na gościnne szosy, drogi i dróżki gminy Bychawa. Tym razem nie będzie to tylko dolina rzeki Kosarzewki, ale prawie cały obszar gminy Bychawa. Spotkamy się tradycyjnie pod Urzędem Miejskim w Bychawie w dn. 4 października 2015. Start o godz. 11.00 z Bychawy. Po gości z Lublina wyślemy delegację powitalną. Będą na Was czekać około godziny 10.00 na moście na Bystrzycy (tym przy drodze Osmolice – Iżyce – Bychawa).

Start: godz. 11.00. Do wyboru – dwie pętelki: Północ lub Południe, obie z miastem Bychawa w centrum.

 2015-10-04 plakat rajd 550

 

 

 

 

Północ (26 km). Grupa Moniki pojedzie szlakiem Doliną Kosarzewki (przez Wolę Dużą i Skawinek) do Romanowa Tam mało znanym skrótem przez Biesiadki dostanie się do Kolonii Olszowiec. Później będzie dość stromy podjazd, ale w nagrodę będzie na nas czekał najpiękniejszy i najwyższy punkt widokowy w gminie – Góra Kamienna. Potem z pieca na łeb do Osowy i dalej jazda przez Kolonię. Potem w Osowie jazda po dobrym szutrze przez Wierciszów do Bychawki. Do Bychawy powrót szlakiem rowerowym koło zagrody młynarskiej lub przez Zdrapy. Przy bychawskich ruinach podwieczorek dla strudzonych – pierogi i ognisko. O 16.00 rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego selfiacza z roweru (uwaga! z pięknymi nagrodami).

Drugi wariant, nieco dłuży – Południe (29 km) poprowadzi, jak sama nazwa wskazuje, południową częścią naszej gminy. Początek rajdu jest dla obu grup jest wspólny – pojedziemy szlakiem doliną Kosarzewki. Potem w Skawinku rozstaniemy się i drużyna ruszy z Markiem do Zaraszowa. W Kolonii zatrzyma się, by obejrzeć cmentarz z I wojny, a potem pojedzie hen w pole. Kopanina, Marynki, Wola Gałęzowska, Gałęzów. Gdyby tego było niektórym mało, przewodnik planuje skręt w lewo i zwiedzanie południowo-zachodniej części gminy: Gałęzów-Kolonia Pierwsza, Gałęzów-Kolonia Druga, kawałek strzyżewickich Kiełczewic i powrót do Bychawy – albo przez Łęczycę, albo Leśniczówkę. Obie trasy piękne i z górki! Drużyna Marka spotka się z drużyną Moniki przy ruinach pałacu. Tam, program jak wyżej. Zapraszamy!

 


 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

„Rowerem po gminie Bychawa”

Bychawa, 4 października 2015 r.

Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu drogowego.

I. Celem Rajdu jest:

1a) propagowanie roweru jako środka lokomocji,

1b) propagowanie zdrowego trybu życia,

1c) promocja Gminy Bychawa.

II. Organizator Rajdu:

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

III. Termin Rajdu:

4.10.2015 r.

IV. Organizacja Rajdu:

Organizatorzy przygotowali dwa warianty trasy do wyboru przez uczestników:

1a) wariant PÓŁNOC – 26 km

godz. 11.00 – Bychawa (parking przy UM) >> szlakiem Doliną Kosarzewki (Wola Duża, Skawi­nek) >> Romanów >> Biesiadki >> Olszowiec­-Kolonia >> Kamienna Góra >> Osowa-Kolonia >> Osowa >> Wierciszów >> Bychawka Trze­cia-Kolonia >> szlakiem Doliną Kosarzewki >> Zdrapy >> Podzamcze >> Bychawa.

1b) wariant POŁUDNIE – 29 km

godz. 11.00 – Bychawa (parking przy UM) >> szlakiem Doliną Kosarzewki (Wola Duża, Ska­winek) >> Zaraszów >> Zaraszów-Kolonia (cmentarz wojenny) >> Kopanina >> Marynki >> Wola Gałęzowska >> Gałęzów-Kolonia Druga >> Gałęzów-Kolonia Pierwsza >> Kiełczewice Pierwsze >> Łęczyca >> Podzamcze >> Bychawa.

V. Warunki uczestnictwa:

1. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora lub w jego siedzibie pod adresem Bychawa, ul. Partyzantów 1.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Organizator zapewnia w dniu Rajdu ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.

5. Stan techniczny i wyposażenie rowerów Uczestników Rajdu winno być zgodne z przepisami, wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.

6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.

7. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2–3 metry, ale nie więcej niż 5.

8. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

9. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

VI. Zasady zachowania Uczestników Rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

2. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.

3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

7. Każdy Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych Uczestników.

8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

9. Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,

10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

VII. Podczas wydarzenia bezwzględnie zabronione jest:

1. Przystąpienie do Rajdu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na trasie Rajdu oraz postojach.

3. Zbaczanie z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

VIII. Zwolnienie Organizatora z odpowiedzialności:

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.

2. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez Uczestników.

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.

IX. Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy Uczestnicy, startując w Rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.

Kalendarz wydarzeń lokalnych, pracy urzędu oraz burmistrza