Głosowanie na projekt w ramach budżetu obywatelskiego do 30 września 2020 r.

Lista projektów w ramach budżetu obywatelskiego w Gminie Bychawa poddana pod głosowanie przez mieszkańców miasta Bychawa.

1. “PLAC ZABAW” – lokalizacja w okolicach byłego placu targowego przy ul. Mickiewicza w Bychawie. Plac zabaw będą tworzyły: karuzela platforma, huśtawka ważka pojedyncza, zjeżdżalnia metalowa, huśtawka podwójna metalowa wraz z ogrodzeniem panelowym. Utworzenie placu zabaw będzie dedykowane dla dzieci okolicznych mieszkańców i użytkowników ogródków działkowych. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia – 15.000,00 zł.

2. „BIBLIOTECZKA POD KUKUŁKĄ”- lokalizacja w Parku Miejskim w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego. Projekt ma na celu upowszechnianie literatury oraz umożliwienie mieszkańcom dostępu do książki w ramach tzw.” biblioteczki plenerowej”. Wypoczywający w parku będą mogli pożyczyć zgromadzone w „biblioteczce” (zamykanej szafce) książki, a następnie je odłożyć. Będzie także możliwość zostawienia swojej, niepotrzebnej już książki w celu powiększenia księgozbioru. Pożyczanie książek będzie bezpłatne. Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu na projekt biblioteczki, wyłonienie zwycięzcy projektu i wykonanie oraz wydarzenie plenerowe z udziałem artysty sceny lubelskiej z okazji uroczystej inauguracji przedsięwzięcia. Przewidywany koszt zadania- 9.000,00 zł.

3. „REMONT CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO UL. WANDZIN Z UL. OGRODOWĄ W BYCHAWIE”- Zadanie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników chodnika w rejonie ogródków działkowych nad rzeką Kosarzewką. Obecny stan chodnika nie spełnia żadnych norm bezpieczeństwa dla licznych pieszych, którzy z niego korzystają zarówno mieszkańców Wandzina, działkowców jak i osób spacerujących. Poza względami bezpieczeństwa również poprawie ulegnie estetyka otoczenia. Projekt zakłada przeprowadzenie prac związanych z mechanicznym i ręcznym wykonaniem koryta chodnika, wykonanie ławy betonowej z oporem, podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz ręczne formowanie nasypów ziemi leżącej na okładzie. Przewidywany koszt projektu – 44.657,18 zł.Zasady głosowania nad projektami budżetu obywatelskiego:

 1. Głosować mogą mieszkańcy miasta Bychawa stale zamieszkali na terenie miasta, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji tj. 1.09.2020 r. ukończyli 16 lat.
 2. Głos można oddać za pomocą karty do głosowania, określonej według wzoru w załączniku Nr 3 uchwały Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa.
 3. Głosowanie odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania lub poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Gminy Bychawa: www.bychawa.pl za pomocą profilu zaufanego e-PUAP (instrukcja przesłania głosu stanowi załącznik do niniejszej informacji).
 4. Mieszkaniec może głosować tylko jeden raz oddając swój głos na jednej karcie do głosowania i tylko na jeden projekt.
 5. Jeżeli mieszkaniec wziął udział w głosowaniu kilkakrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.
 6. Głos oddany po terminie jest nieważny.
 7. Na końcowy wynik głosowania składają się jedynie głosy ważne.
 8. Na podstawie wyników głosowania Komisja sporządza listę z ilością oddanych głosów na poszczególne projekty, która podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Bychawy.
 9. Informacja o wynikach głosowania oraz lista projektów zakwalifikowanych do realizacji podawana jest do publicznej wiadomości.

Głosowanie nad projektami budżetu obywatelskiego trwa do dnia 30 września 2020 r.

załączniki:


Informacja dotycząca realizacji projektów z budżetu obywatelskiego:

 1. Do realizacji mogą zostać skierowane projekty, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów, do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację budżetu obywatelskiego.
 2. W przypadku, gdy pozostające środki są niewystarczające na realizację kolejnego projektu, nie jest on realizowany. Realizowany będzie kolejny projekt z listy, którego koszt nie przekracza puli pozostającej do wykorzystania środków.
 3. W przypadku, gdy kilka projektów uzyskało tą samą liczbę głosów, a pozostała kwota przeznaczona na budżet obywatelski uniemożliwia realizację wszystkich, za przyjęty do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze głosowania mającego miejsce na posiedzeniu Komisji.
 4. Czas realizacji projektu – rok 2021, realizacja projektu musi zamknąć się w ramach  roku budżetowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bychawy z siedzibą w Bychawie, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów1.
 2. Siedzibą administratora danych osobowych jest Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@bychawa.pl
 4. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury przeprowadzenia zadań z zakresu budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa na podstawie z art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713), §9 uchwały Nr XI/81/2019Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa oraz art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych .
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego Rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.