Gmina Bychawa zaprasza do współpracy gabinety stomatologiczne

Gmina Bychawa zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bychawa.

Gmina Bychawa zaprasza do współpracy gabinety stomatologiczne

Burmistrz Bychawy, jako organ prowadzący szkoły w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078),

zaprasza

podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa:

L.p. Pełna nazwa placówki Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020
1. Szkoła Podstawowa w Bychawie 535
2. Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 113
3. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej 72
4. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 95
Razem: 815

Podana liczba uczniów może nieznacznie ulec zmianie.

  1. Zasady realizacji zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami:
  2. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1373 ze zmianami), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniobiorcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny, który może być usytuowany w szkole lub poza szkołą, prowadzony przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą.

3. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do wykonywania:

a) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

b) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

– określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

4. Opieka stomatologiczna w zakresie wymienionym w pkt 3 lit. a wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę należy wyrazić przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

5. Profilaktyczna opieka stomatologiczna, o której mowa w pkt 3 lit. b jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

6. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

7. Lekarz dentysta zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

9. Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Informacje ogólne:

1. Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie warunków korzystania z usług lekarza stomatologa przez uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Bychawa.

2. Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem aplikacji powinien spełniać następujące wymagania;

a) prowadzić działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie,

b) posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę, właściwego dla miejsca siedziby zakładu lub dla miejsca zamieszkania (gdy podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

c) posiadać umowę na świadczenie usług medycznych w zakresie objętym zaproszeniem z Narodowym Funduszem Zdrowia,

d) zatrudniać specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.

3. W przypadku złożenia aplikacji przez podmiot leczniczy, spełniający zasady określone w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostanie zawarte pomiędzy podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego a organem prowadzącym szkoły porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń.

4. Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólno stomatologicznych.

5. Okres realizacji zadania, oraz szczegółowe warunki świadczenia opieki stomatologicznej zostanie ustalony w porozumieniu zawartym między stronami.

6. Gmina Bychawa dopuszcza możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

III. Miejsce i termin składania dokumentów:

Zapraszamy do pisemnego zgłaszania gabinetów stomatologicznych zainteresowanych świadczeniem w/w usług:

1. Zgłoszenie – na załączonym formularzu wraz z następującymi załącznikami:

  1. kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) decyzji/zaświadczenia, potwierdzających wpis podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  2. kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dzieci i młodzieży,
  3. oświadczenie o zatrudnianiu specjalistów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania działalności leczniczej w zakresie leczenia stomatologicznego.

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zgłoszenie – opieka stomatologiczna nad uczniami” do dnia 9 października 2019 r. do godz. 15.00:

  1. osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

Za termin złożenia aplikacji drogą pocztową uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Załączniki: