I sesja Rady Miejskiej w Bychawie VIII kadencji

20 listopada 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie miała miejsce I sesja Rady Miejskiej w Bychawie VIII kadencji.

Obrady otworzył Kazimierz Walczak. Powitał zebranych, a nowo wybranym radnym oraz burmistrzowi złożył życzenia i pogratulował „mandatu zaufania udzielonego przez wyborców”. Poinformował także, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Będą one publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Bychawa. Głosowanie jawne będzie odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Prowadzący obrady na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy piętnastu radnych, co stanowi kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.
Kolejnym punktem programu było wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Bychawie. Dokonał tego przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Bychawie Ireneusz Kostruba. Stwierdzeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Bychawie w wyborach, które odbyły się dnia 21 października 2018 roku radnymi Rady Miejskiej w Bychawie wybrani zostali: Jerzy Rybaczek, Dariusz Buczek, Tomasz Rusinek, Waldemar Andrzej Tudrujek, Mateusz Wróblewski, Janusz Lipiec, Artur Płaza, Justyna Grabska, Stanisław Władysław Szewczyk, Rafał Adam Poleszak, Henryk Nowak, Grzegorz Szacoń, Kazimierz Walczak, Krzysztof Dyś i Jurij Jelcow. Następnie radni złożyli ślubowanie: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Jako kolejny zaświadczenie o wyborze na burmistrza Bychawy, z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Bychawie Ireneusza Kostruby, otrzymał Janusz Stanisław Urban, który złożył takie oto ślubowanie: „Obejmując urząd Burmistrza uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie zgłoszono dwie kandydatury – radnego Grzegorza Szaconia oraz radnego Jerzego Rybaczka. Komisja skrutacyjna, w składzie: radny Mateusz Wróblewski, radny Tomasz Rusinek i radny Stanisław Szewczyk, przeprowadziła tajne głosowanie. W jego toku przewodniczącym Rady Miejskiej w Bychawie został Grzegorz Szacoń, któremu to następnie radny Kazimierz Walczak przekazał prowadzenie obrad sesji. Przewodniczący Grzegorz Szacoń zwrócił się do zebranych słowami: „Bardzo Państwu dziękuję za przekazanie prowadzenia naszej Rady kolejny raz. Myślę, że będziemy tutaj pracować i dzisiaj, i jutro, i całe pięć lat w atmosferze potrzeby czynienia wspólnego dobra.” By różnice między poszczególnymi komitetami wyborczymi się zatarły, przewodniczący zgłosił kandydatury radnego Henryka Nowaka i radnego Mateusza Wróblewskiego na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bychawie. Tym samym radny Mateusz Wróblewski został odwołany ze stanowiska przewodniczącego komisji skrutacyjnej, a jego miejsce zajął radny Krzysztof Dyś. W wyniku tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Bychawie zostali: radny Mateusz Wróblewski oraz radny Henryk Nowak. Przewodniczący Grzegorz Szacoń pogratulował nowo wybranym, po czym zamknął dzisiejsze obrady.