Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziem

Lublin, dnia 05 kwietnia 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Lublinie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Starosta Lubelski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które powstało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziem i oraz sporządza i przekazuje Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska ich wykaz.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi ma możliwość zgłoszenia tego faktu do właściwego starosty.

Ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi zostało wskazane w załączniku 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). Zgodnie z § 8 w/w rozporządzenia za źródło informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi uznaje się:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 • prognozę oddziaływania na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • opracowanie ekofizjologiczne;
 • program ochrony powietrza;
 • przegląd ekologiczny;
 • plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
 • bazy danych geologicznych;
 • decyzje określające warunki korzystania ze środowiska.

Oprócz wskazanych powyżej źródeł informacji mogą być nimi także:

– księgi wieczyste;

– archiwum starostwa, urzędów miejskich, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich,

– archiwa zakładowe;

– informacje Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska z kontroli podmiotów, w tym o stwierdzonych naruszeniach i nieprawidłowościach;

– historyczne materiały kartograficzne wskazujące na prowadzenie w danym miejscu działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi;

– opracowania na temat działalności gospodarczej prowadzonej w danym powiecie;

– programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami;

– wywiady przeprowadzone z dawnymi pracownikami historycznego zakładu, który działał na danym terenie, na temat stosowanych substancji i technologii.

Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 • adres i numer działki ewidencyjnej;
 • informację na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodabniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 • dokumentację potwierdzającą wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami wykonanych przez laboratorium, o których mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.

Zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 • wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 • informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodabniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 • opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust 1a w/w ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji bądź zgłoszeń w przedmiotowym zakresie oraz przekazanie ich do tutejszego Starostwa w terminie do 31 maja 2018 r.