KOMISARIAT POLICJI W BYCHAWIE PRZYPOMINA I OSTRZEGA

Właściciele psów jak też innych zwierząt domowych zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Bychawa oraz w myśl art. 77 kw zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym poprzez nie pozostawianie ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

Ponadto na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów uznawanych za agresywne powinny być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany – art. 77 kw.

Komendant komisariatu Policji

podinspektor Mateusz Szmania