Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

W 2019 roku zostaną przeprowadzone wybory ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Lublin – Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

W Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód ławnicy biorą udział w orzekaniu wyłącznie w sprawach ze stosunków rodzinnych rozpoznawanych w IV Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Wybory przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej w październiku 2019 roku.

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Rada Miejska w Bychawie wybierze 1 ławnika na kadencję 2020-2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku:

 1. prezesi sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. grupa co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Bychawa.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544),), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
 2. listę osób zwierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Przepisy regulujące status prawny ławników i tryb ich wyboru:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Bychawie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie a także w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tutejszy Urząd udostępnia również wyciąg z przepisów dot. trybu zgłaszania kandydatów na ławników oraz formularze oświadczeń kandydata na ławnika i formularz listy osób popierających kandydaturę.

Wypełnione formularze wraz ze wszystkimi załącznikami będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Bychawie w pokoju nr 28 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Bychawa, 30 maja 2019 r.

Załączniki: