OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawy – w granicach administracyjnych

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 27 kwietnia 2017 r., w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawy – w granicach administracyjnych

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawy – w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01 lipca do 31 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (pokój nr 3), w godzinach od 12.00 do 14.00 oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie (www.umbychawa.bip.lubelskie.pl)

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Bychawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.:

  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@bychawa.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, arkusz mapy), której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Bychawy.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

plik źródłowy

Prognoza środowiskowa

rysunki do planu