OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 24 lipca 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o współfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Rozwijanie patriotyzmu i polskości – organizacja wydarzenia – Pieśni patriotyczne w Zaraszowie” w okresie od 10.08.2020 r. – 30.08.2020 r.

            Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

            Oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, Zaraszów 64, 23-100 Bychawa , spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy. Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

            Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godz. 16.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

            Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta), drogą elektroniczną na adres: um@bychawa.pl

            Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic.

                                                                                              /-/ wz Burmistrza

                                                                                              Magdalena Kostruba

                                                                                              Zastępca Burmistrza

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1540119