Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. J. Chrzciciela w Bychawie, ul. Ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o współfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem „Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem”w roku 2018” w okresie od 09.07.2018 r. – 27.07.2018 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Bychawy zamierza zlecić wyżej wymienionej organizacji realizację powyższego zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. J. Chrzciciela w Bychawie, ul. Ks. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa, spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy.

Burmistrz Bychawy stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, w myśl art. 19 a ust. 3 Burmistrz Bychawy informuje, że do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.15 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa (Punkt Obsługi Interesanta) .

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Bychawy zawrze z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. J. Chrzciciela w Bychawie, ul. Ks. P. Ściegiennego 25 umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 Burmistrz Bychawy
Janusz Urban