Ogłoszenie w sprawie wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

W związku z występującym niekorzystnym rolniczym bilansem wodnym, powodującym suszę w uprawach rolnych, Burmistrz Bychawy informuje o możliwości składania wniosków w sprawie oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Bychawa.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane! Krótki termin składania wniosków wynika z faktu niebawem rozpoczynających się żniw rzepaku, rzepiku i zbóż jarych. Uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat.

Komisja będzie szacowała straty według kolejności złożonych wniosków.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie w Punkcie Obsługi Interesanta oraz w pok. Nr 3, lub można pobrać ze strony internetowej www.bychawa.pl.

UWAGA!

– Dane we wniosku należy wypełnić na podstawie ostatecznego wniosku o płatności obszarowe składanego do ARiMR za rok 2019, którego kopię należy dołączyć do wniosku o szacowanie strat (załącznik obowiązkowy).

– Na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Bychawa zostały objęte następujące uprawy: zboża jare oraz rzepak i rzepik.

W celu monitorowania występowania zjawiska suszy został utworzony System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, który podaje informacje o klimatycznym bilansie wodnym w okresach sześciodekadowych. Ustalenia IUNG-PIB w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb dostępne są na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl. Komunikaty stanowią podstawę do potwierdzenia zagrożenia suszą dla danego regionu.  

System Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Bychawa: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0609033/.

Załączniki: