POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W BYCHAWIE

Urząd Miejski w Bychawie jest nowoczesną i stale rozwijającą się organizacją której nadrzędnym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości oraz służenie  Społeczności Gminy Bychawa i Zainteresowanym Stronom.

Deklaracja Burmistrza Bychawy 

  • Zobowiązuję się do doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 : 2015,
  • Zobowiązuję się do wyznaczania celów jakości, ich stałego monitorowania, analizowania i usprawniania,
  • Zapewnię niezbędne warunki i środki do rozwoju organizacyjnego Urzędu, m.in. stwarzając pracownikom możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji, tak by wykonywali swoje zadania profesjonalnie, sprawnie oraz w dogodnej dla zainteresowanych stron formie,
  • Będę wykorzystywał najlepsze rozwiązania stosowane przez samorządy w kraju i za granicą mogące przynieść korzyści Mieszkańcom i Stronom Zainteresowanym.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban
Bychawa, 29 marzec 2018 r.

herb bychawa 2014 100

 


Zarządzenie Nr 26/2018
Burmistrza Bychawy
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia Polityki Jakości obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1875 z późn. zm.) oraz wymagań pkt. 5.2.1 i 5.2.2 normy PN-EN ISO 9001:2015 zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Określam Politykę Jakości Urzędu Miejskiego w Bychawie w brzmieniu według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Polityka Jakości obejmuje zobowiązania dotyczące jakości w powiązaniu z zakresami działania Urzędu Miejskiego w Bychawie oraz oczekiwaniami i potrzebami zainteresowanych stron.
§ 2
Zobowiązuję Kierownictwo i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Bychawie do współuczestniczenia w realizacji celów jakości i skutecznego doskonalenia organizacji Urzędu.
§ 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi do spraw Systemu Jakości w Urzędzie Miejskim w Bychawie.
§ 4
1.Zobowiązuję Pełnomocnika do spraw Systemu Jakości w Urzędzie Miejskim w Bychawie do zapoznania pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych do umieszczenia treści Polityki Jakości na stronie internetowej gminy i we wszystkich pokojach urzędu.
§ 5
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Bychawy z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia Polityki Jakości obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Bychawie.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

https://www.certipedia.com/quality_marks/9105021815?locale=pl&certificate_number=0198+100+00108