Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia – zakończona

Wynotowane z umowy:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 107237L w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia od km 0+100 do km 0+432 (332 mb):

  • roboty przygotowawcze rozbiórkowe i wykończeniowe,
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego,
  • utwardzenie pobocza,
  • urządzenia bezp. ruchu,
  • zjazdy ind.

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 15 kwietnia 2019 roku, zaś zakończenia na dzień 30 czerwca 2019 r.

Ustalone niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą 188 893,81 zł, słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 81/100, łącznie z podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Umowa z wykonawcą: PBI Infrastruktura Spółką Akcyjną ul. Kolejowa 10 23-200 Kraśnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000001731, REGON 690587901, NIP 8161465524