Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marysin – w trakcie prac

Wynotowane z umowy:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 107199L w miejscowości Marysin od km 0+376 do km 0+752 (376 mb) obejmująca:

  • roboty przygotowawcze i ziemne,
  • podbudowa,
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego,
  • wzmocnienie poboczy,       

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 15 kwietnia 2019 roku, zaś zakończenia na dzień 30 czerwca 2019 r.

Umowa na wykonanie zawarta z WOD-BUD Spółką z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12/1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000035967, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód  w Lublinie  z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 715-020-04-54, REGON: 008020605.

Wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą 215 796,53 zł, słownie: dwieście piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 53/100, łącznie z podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.