Przetarg na sprzedaż działki położonej w miejscowości Leśniczówka gmina Bychawa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Leśniczówka gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 236 o powierzchni 0,15 ha.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  • Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1S/00020803/2.
  • Działka Nr 236 położona jest w miejscowości Leśniczówka gmina Bychawa w odległości około 3 km od miasta Bychawa. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej Bychawa-Kiełczewice. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, pola uprawne, od strony południowej znajdują się tereny leśne. Działka jest niezabudowana, użytkowana rolniczo. Kształt działki – bardzo wąski prostokąt. Działka w ewidencji gruntów jest oznaczona jako droga. Dla miejscowości Leśniczówka nie sporządzono uproszczonego planu urządzenia lasu i dla działki nr 236 położonej w miejscowości Leśniczówka nie wydawano decyzji w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 630,00 zł /słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści / plus 23% podatku VAT. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 97,00 zł /słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem /. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. 
  • W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa działka przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy zagrodowej – symbol planu 4MR, w części pod tereny upraw polowych z dopuszczeniem zabudowy – symbol planu RPz, w części pod tereny upraw polowych bez prawa zabudowy – symbol planu RP, w części pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia – symbol planu DN 25.
  • Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 960,00 zł /słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt/ na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie w terminie do dnia 7 listopada 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
  •  Przetarg odbędzie się dnia 13 listopada 2017 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wewn. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

źródło: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=53704