Ruszyła przebudowa ulic ks. Dominika Maja i 1-go Maja w Bychawie

Wynotowane z umowy:

Zadanie pn. „Drogi i chodniki na terenie gminy Bychawa – Edycja I/2019” – Część III zamówienia – Przebudowa ulic ks. Dominika Maja i 1-go Maja w Bychawie.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic ks. Dominika Maja i 1-go Maja (194 mb.) w Bychawie obejmująca:

  • roboty przygotowawcze,
  • wzmocnienie podbudowy kruszywem,
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego,
  • utwardzenie poboczy,
  • roboty wykończeniowe.

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 6 maja 2019 roku, zaś zakończenia na dzień 31 lipca 2019 r.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą 313 847,42 zł, słownie: trzysta trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 42/100, łącznie z podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dniu 11 kwietnia 2019 roku podpisano umowę pomiędzy Gminą Bychawa, a: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółką z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000059284, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 922-22-95-093; REGON: 950370827, reprezentowaną przez: Waldemara Basaka – Prezesa Zarządu, na podstawie dokonanego przez Gminę Bychawa wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.