Szkolenia dla kierowców i pracowników gastronomii

Zaproszenie do udziału w projekcie „Powrót do aktywności” w ramach RPO WL 2014-2020; działanie 10.2 Programy typu outplacement, który jest szansą na zwiększenie umiejętności i kompetencji, a tym samym atrakcyjności na rynku pracy.

Oferujemy bezpłatne kursy na prawo jazdy:

 • Kierowca Kat C, C+E ze stypendium szkoleniowym ok. 2000 zł
 • Kierowca Kategorii D ze stypendium szkoleniowym ok. 1800 zł
 • Szkolenie gastronomiczne ze stypendium ok. 1400 zł

dodatkowo:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • komplet badań lekarskich
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi maksymalnie 415,55 zł
 • materiały szkoleniowe
 • w przypadku szkoleń gastronomicznych pokrycie kosztów książeczki sanitarno-epidemiologicznej oraz wsparcie doradcy zawodowego, płatne staże, pomoc na rynku pracy,

Aby wziąć udział należy posiadać:

 • status osoby przewidzianej do zwolnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenie, agencyjnej, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej, lub
 • status osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • być mieszkańcem terenu województwa lubelskiego,
 • wykształcenie o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ukończone liceum/liceum profilowane/liceum ogólnokształcące, technikum/technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),
 • min. 21/24 lata + aktualne prawo jazdy kat. B i brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny: http://www.powrotdoaktywnosci.pl

Na wszelkie pytania odpowiemy pod adresem mailowym: projekt@grantunion.pl lub telefonicznym: 81 503 24 17, 502 917 606