Udzielono absolutorium dla Burmistrza Bychawy Janusza Urbana

7 czerwca br. miała miejsce jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w roku. To właśnie na niej radni podsumowali roczną pracę gospodarza gminy.

Zanim radni przystąpili do głosowania skarbnik Gminy Bychawa – Elżbieta Dworak  przedstawiła pozytywną opinię Komisji rewizyjnej dotyczącą realizacji ubiegłorocznego budżetu oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w tym zakresie.

Po wysłuchaniu powyższych opinii oraz przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Bychawie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi.

Doceniono przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2017. Łączna kwota poniesiona przez samorząd na inwestycje to 5 795 368,00 zł, w tym zwrotowi z Unii Europejskiej podlega 2 548 609,00 zł. Inwestycje drogowe pochłonęły 2 536 715,00 zł – dzięki tym środkom udało się zmodernizować aż 9,1 km dróg leżących na terenie gminy Bychawa. Projekt pod nazwą: Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa był największym realizowanym ubiegłorocznym przedsięwzięciem. Obejmował on montaż 242 kotłów na pelet i 846 instalacji słonecznych. Wartość powyższego projektu to 11 410 203,56 zł, w tym dofinansowanie z UE: 8 895 404,75 zł. Innymi realizacjami na szczeblu gminnej infrastruktury drogowej była przebudowa drogi łączącej Kosarzew Dolny-Kolonię z Romanowem (2 799 mb; wartość inwestycji: 871 344,18 zł; dofinansowano z PROW na lata 2014-2020: 558 225,00 zł) oraz dróg w miejscowościach: Łęczyca (1 393 mb; wartość inwestycji: 550 126,92 zł), Leśniczówka (95 mb; wartość inwestycji: 65 551,96 zł; dotacja celowa: 30 000,00 zł), Marysin (376 mb; wartość inwestycji: 152 494,29 zł), Stara Wieś Druga (125 mb; wartość inwestycji: 73 322,73 zł), Olszowiec-Kolonia (220 mb; wartość inwestycji: 111 408,93 zł), Wola Gałęzowska (110 mb; wartość inwestycji: 81 898,73 zł), Osowa (121 mb; wartość inwestycji: 81 900,97 zł), jak i ulic w Bychawie – Spokojnej (321,5 mb; wartość inwestycji: 273 298,76 zł) i Mikołaja Reja (150 mb; wartość inwestycji: 95 367,83 zł). Zmodernizowano także drogę dojazdową do gruntów w miejscowości Osowa-Kolonia (190 mb; wartość inwestycji: 108 172,54 zł; dotacja celowa: 60 000,00 zł). Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak również osób odwiedzających gminę Bychawa, przy ruchliwych traktach komunikacyjnych powstały nowe chodniki dla pieszych i zatoki autobusowe: w miejscowościach Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia i Bychawka Druga-Kolonia (wartość dofinansowania z budżetu Gminy Bychawa: 390 000,00 zł) oraz w Gałęzowie (wartość dofinansowania z budżetu Gminy Bychawa: 142 000,00 zł) i ul. Podwale w Bychawie (wartość inwestycji: 39 710,55 zł). Ponadto zrealizowano pierwszy etap Budowy i modernizacji niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa tj. wykonano punkty świetlne przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Adama Mickiewicza i ul. Armii Krajowej. Docelowo nowe oświetlenie powstanie przy drogach w miejscowościach: Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia, Bychawka Druga-Kolonia, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Józwów i Stara Wieś Trzecia oraz przy ul. Spokojnej w Bychawie (wartość inwestycji: 1 605 486,12 zł; wartość pierwszego etapu: 376 591,40 zł; dofinansowano z PROW na lata 2014-2020: 1 115 558,02 zł). W 2017 roku zrealizowano także drugi etap przebudowy drogi powiatowej Bychawa – Krzczonów tj. odcinek Skawinek – Kosarzew Dolny-Kolonia (3,24 km; wartość inwestycji: 2 621 742,00 zł; wartość dofinansowania z budżetu Gminy Bychawa: 1 108 063,06 zł). Wybudowano kanalizację sanitarną na ul. Zamkowej w Bychawie (408,5 mb; wartość inwestycji: 94 770,50 zł). Zakupiony został siedemnastoosobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie (współfinansowanie ze środków PFRON, Gminy Strzyżewice i Gminy Krzczonów; wartość inwestycji: 171 300,00 zł; udział Gminy Bychawa: 61 300,00 zł). Rok ubiegły był też czasem licznych modernizacji obiektów użyteczności publicznej tj. budynków Centrów Kultury Wiejskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Bychawka Pierwsza (wartość inwestycji: 95 547,51 zł), Gałęzów-Kolonia Druga (wartość inwestycji: 33 893,78 zł), Kosarzew Dolny-Kolonia (68 092,46 zł), Gałęzów-Kolonia Pierwsza (39 991,76 zł). Rok szkolny 2017/2018 przebiegał pod hasłem realizacji projektu Szkoły Marzeń w Gminie Bychawa (wartość inwestycji: 652 000,00 zł).

Rok ubiegły dał nam także liczne powody do dumy. Gmina Bychawa zajęła drugie miejsce na Lubelszczyźnie (pięćdziesiąte w kraju) w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie w Rankingu Samorządów 2017 przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”.

Na koniec burmistrz Bychawy podziękował wszystkim radnym Rady Miejskiej w Bychawie za udzielenie absolutorium i doskonałą współpracę, skarbnik Gminy Bychawa Elżbiecie Dworak za wsparcie i pomoc w przygotowaniu budżetu, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bychawie Grzegorzowi Szaconiowi, zastępcy burmistrza Bychawy Magdalenie Kostruba, sekretarz Gminy Bychawa Jolancie Cajzer, sołtysom, pracownikom Urzędu Miejskiego oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.