Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Patronat Honorowy Burmistrza Bychawy jest wyróżnieniem honorowym dla inicjatyw, przedsięwzięć i wydarzeń, które wzbogacają życie społeczne i kulturalne mieszkańców. Objęcie patronatem służy propagowaniu godnych poparcia idei, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy Bychawa. Szczegółowe zasady przyznawania Patronatu Burmistrza Bychawy określa Regulamin zamieszczony poniżej.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 17/OW/2014 

Burmistrza Bychawy z dnia 20 lutego 2014 r.

 

Regulamin przyznawania

Patronatu Honorowego Burmistrza Bychawy

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego przez Burmistrza Bychawy – zwanego dalej Patronatem.

 

§ 2

Patronat przyznawany jest imprezom i wydarzeniom o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Bychawa.

 

§ 3

O Patronat ubiegać się mogą organizatorzy przedsięwzięć i imprez między innymi o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym lub promocyjnym, w tym festynów, konkursów, konferencji i innych.

§ 4

1. Organizatorzy przedsięwzięcia ubiegający się o Patronat powinni złożyć wniosek o objęcie Patronatem zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Wniosek o objęcie  Patronatem imprezy lub uroczystości   należy złożyć  do Urzędu Miejskiego w Bychawie w terminie co najmniej 21 dni przed jej planowanym terminem.

3. Wzór wniosku dostępny jest w postaci formularza na stronie internetowej www.bychawa.pl oraz w Wydziale Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie.

 

§ 5

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może odstąpić od złożenia wniosku oraz zachowania terminu, o których mowa w § 4. 

 

§ 6

1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Patronatu.

2. Odmowa przyznania Patronatu nie wymaga uzasadnienia i jest decyzją ostateczną. 

 

§ 7

Otrzymanie Patronatu zobowiązuje organizatora do:

- zamieszczanie informacji o Patronacie w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących wydarzenia;

- informowania uczestników oraz mediów o fakcie objęcia uroczystości lub imprezy Patronatem Honorowym Burmistrza Bychawy;

- sporządzenia i dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Bychawie dokumentacji fotograficznej oraz informacji dotyczącej wydarzenia, celem publikacji na stronie internetowej gminy oraz w prasie lokalnej.

 

§ 8

Niewywiązanie się z zobowiązania, o którym mowa w § 7 może stanowić podstawę do odmowy przyznania organizatorowi Patronatu w przyszłości.

 

Załącznik: Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Bychawy