Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

W dniach 27-28 maja organizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Rajdu Katyńskiego dwa wydarzenia patriotyczne. W sobotę 27 maja planujemy "Rajd Szlakiem Bohaterów", podczas którego odwiedzimy miejsca związane z działalnością i śmiercią "Lalusia", "Uskoka" i "Jastrzębia". Udział zapowiedzieli bohaterowie tamtych wydarzeń "Czarny", "Fiat", "Wiochna", "Krzewina" oraz dzieci żołnierzy wyklętych i zaproszeni goście.

 

W niedzielę 28 maja w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Bychawce zostanie odprawiona msza święta o godzinie 9.30 w intencji pomordowanych oficerów w Katyniu. Po mszy nastąpi uroczyste wmurowanie ziemi z Katynia i Smoleńska w pamiątkowy kamień. 

 Józef Stanicki

Zarządzenie Nr 57/OW/2017
Burmistrza Bychawy
z dnia 19.05.2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz 6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam, co następuje:
§ 1
Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy

/-/

Janusz Urban

 

załącznik: Wykaz części nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia.