Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Burmistrz Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania i uzależnieniom społecznym. Burmistrz Bychawy po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej przyznał dotację w wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy) Bychawskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „GRANIT” na realizacje zadania pod tytułem „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”
Bychawa, dnia 06.07.2017 r.
/-/ wz Burmmistrza Magdalena Kostruba Zastępca Burmistrza
 

- Instytucja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie [posiadające w zakresie swoich celów statutowych sprawy związane z zagadnieniami ochrony środowiska] 

- Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)                                                          

- Organizacja lub Instytucja Społeczna w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

- Jednostka Administracji Publicznej 

- Jednostka Organizacyjna działająca na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 t.j. from 2016.11.15) 

Więcej: Petycja w sprawie opublikowania banera informującego o konferencji pod nazwą "Rozwiązanie...

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

 Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  2147 z późn. zm.)  informuję,  iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Bychawie  został   zamieszczony  na  okres  21  dni  wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym pięć lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 w Bychawie zostało przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemców.

wz. Burmistrza 

                  /-/          

   Magdalena Kostruba

 Zastępca Burmistrza

 
Ogłaszający: Magdalena Krzesiak vel Czyżewska