Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Zarządzenie Nr 68/OW/2017

Burmistrza Bychawy

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz  6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam , co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

źródło: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=51967

 

Zarządzenie Nr 67/OW/2017

Burmistrza Bychawy

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz  6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

źródło: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=51966

Informuję, że XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Bychawa,

c) zmian wieloletniej prognozy finansowej,

d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń