Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Szanowni Państwo,

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt "Aktywni na rynku pracy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

  • są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
  • pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy – mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań);
  • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
  • są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (180 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (32 godz. dyd./grupę).
  • Poradnictwo psychologiczne (2 godz. zeg./osobę) oraz prawne/obywatelskie (2 godz. zeg./osobę).
  • Poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).
  • Szkolenia (180 godz. dyd./grupę): 

Projektowanie stron www, 
Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej,
Opiekun osób starszych, 
Kadry i płace, 
Sprzedaż internetowa.

§ Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę)

§ 3-miesięczne płatne staże zawodowe.PONADTO  ZAPEWNIAMY:

stypendium szkoleniowe w wysokości 7 zł/godzinę szkolenia*;

•   stypendium stażowe w wysokości 1900 zł/miesiąc*;

•   zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)

•   materiały szkoleniowe (skrypty);

•   catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

•   ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4,  20-016 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,  
pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

 

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom, które mogą być zainteresowane bezpłatnym wsparciem, oferowanym w ramach projektu. Prosimy również o wywieszenie w miejscu dostępnym dla zainteresowanych osób załączonych do pisma ulotek informacyjnych oraz plakatów.

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Projektu „Aktywni na rynku pracy”

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

PROJEKT GRANTOWY: Warsztaty i szkolenia dla animatorów i liderów

 

1. termin składania wniosków o powierzenie grantu

25.05 - 09.06.2017r.
od poniedziałku do soboty
w godzinach 7:30 – 16:00

 

2. miejsce składania wniosków o powierzenie grantu

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina"
ul. Narutowicza 37/5
20-016 Lublin

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina" w bieżącym roku planuje realizację projektu polegającego na utworzeniu na terenie powiatów: lubelskiego, biłgorajskiego oraz kraśnickiego Szlaku Kulinarnego.

Projekt ten realizowany będzie w partnerstwie z LGD „Ziemia Biłgorajska" oraz LGD Ziemi Kraśnickiej.

Projekt będzie miał na celu wprowadzenie na terenie powiatu lubelskiego, biłgorajskiego i kraśnickiego nowej formy turystyki – turystyki kulinarnej, jako instrumentu wpływającego na rozwój lokalny w oparciu o branże związane z produkcją, przetwórstwem oraz wprowadzaniem na rynek wysokiej jakości produktów żywnościowych charakterystycznych dla regionu.


Projekt zakłada udział podmiotów działających w branżach: gastronomicznej, hotelarskiej oraz kwater agroturystycznych, punktów handlowych, producentów i wytwórców produktów tradycyjnych i lokalnych.


Uprzejmie zapraszamy osoby prowadzące działalność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina" w wyżej wymienionych branżach, do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno - konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 13.00 w biurze LGD „Kraina wokół Lublina",
Lublin, ul. Narutowicza 37/5.


W programie spotkania:
1) Prezentacja założeń oraz możliwości uczestnictwa w „Szlaku kulinarnym";
2) Konsultacje i dyskusja na temat zadań proponowanych do realizacji w ramach projektu;
3) Prawne aspekty dotyczące wprowadzenia na rynek żywności tradycyjnej, lokalnej i regionalnej;
4) Możliwości zastosowania platformy produktu lokalnego w promocji i sprzedaży w kontekście sieciowej współpracy partnerskich podmiotów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 16 maja (tel. 81 532 30 65 lub e-mail:  biuro@krainawokollublina.pl)

 

źródło: http://www.krainawokollublina.pl/index.php/aktualnosci/647-nowy-projekt-lgd-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne