Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców na Spotkania Edukacyjne organizowane w ramach realizacji II EDYCJI Projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020.

Celem spotkań jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między innymi poprzez wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy zgodnych.

9.02.2017 - LUBLIN - Hotel Piano

Pełna lista lokalizacji szkoleń na terenie województw znajduje się na stronie: Laboratorium.kig.pl

· Udział w spotkaniach jest bezpłatny · Materiały edukacyjne dostępne na miejscu ·

 

Więcej informacji na stronie: Laboratorium.kig.pl oraz pod nr tel.: 22 630 96 87; 22 630 96 68.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 r. w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86 zł × ilość ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 r. wynosi 1 zł od 1 litra oleju.

Pieniądze będą wypłacane w terminie od 3 do 28 kwietnia 2017 r., gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu

Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 566 00 04, wew. 17.

 

Załączniki:

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku dział II pkt 11 „Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie”.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie zaprasza osoby spełniające warunki kwalifikujące do przyznania tej formy pomocy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w celu złożenia oświadczenia o dochodach i pobrania skierowania - skierowania będą wydawane do dnia 3 lutego 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że dla tej grupy beneficjentów przewiduje się mniejszy asortyment produktów spożywczych. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bychawie