Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 
w dniu 27 października 2011 r. (czwartek godz. 15. 00)

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
6. Współpraca z gminą partnerską.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bychawa,
b) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Piotra Ściegiennego w Bychawie,
c) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
d) zmian w uchwale budżetowej,
e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2012 rok,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
g) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
h) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
i) delegowania przedstawiciela gminy Bychawa do Zarządu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Bychawskie Towarzystwo Regionalne złożyło ofertę dofinansowania wydania książki.
PLIK ŹRÓDŁOWY

O książce:

Albin Koprukowniak: Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864-1918


Prof. doktor hab. Albin Koprukowniak, pracownik naukowy UMCS w Lublinie, od 1999 profesor zwyczajny. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 prac. Z szerokiego kręgu badawczych zainteresowań autora pierwszeństwo mają zagadnienia historycznej przeszłości Lubelszczyzny. W omawianej publikacji, tj. „Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864-1918” wydanej nakładem Wydawnictwa UMCS w 1995 r. , autor poddaje badawczej analizie wieloraką działalność i aktywność publiczną mieszkańców gminy i parafii bychawskiej w okresie burzliwych przemian, od upadku powstania styczniowego, największego zrywu niepodległościowego w okresie zaborów, do chwili odzyskania niepodległości. Dokonania mieszkańców gminy bychawskiej w tym okresie, ich publiczna aktywność, przybierająca różne formy - wplecione w szerokie tło historyczne - jako przykład ogromnego zaangażowania wszystkich warstw i grup społecznych na rzecz realizacji celów nadrzędnych, z pominięciem interesów własnych, zasługiwały na poświęcenie im odrębnej pracy. Niniejsza publikacja, wydana przez Wydawnictwo UMCS w 1995 r. stanowi nieocenione źródło wiedzy historycznej o ogromnej wartości regionalnej. Zainteresowanie mieszkańców przeszłością ich „małej ojczyzny” jak również badania naukowe nad dziejami Lubelszczyzny, prowadzone przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych obserwowane od lat stale rośnie. Stąd potrzeba wznowienia niniejszej publikacji, która w chwili obecnej jest regionalnym „białym krukiem”
Barbara Cywińska
Dyrektor MBP w Bychawie