Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

 


Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:

1) w dniu pierwszego i ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;

2) w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

oraz

 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba:

 • wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

lub

 • posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1 pok. Nr 15/I piętro

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 czerwca 2010 r.

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 24 czerwca 2010 r.

 

Kalendarz wyborów prezydenckich

 • 26 kwietnia o godz. 16.15 mija termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Komitety muszą złożyć listy z podpisami minimum 1000 osób.
 • Do 6 maja PKW powołuje okręgowe komisje wyborcze.
 • Do 6 maja do godz. 24 komitety wyborcze muszą zgłosić PKW kandydatów na prezydenta do zarejestrowania. Potrzebują poparcia 100 tys. obywateli.
 • Do 16 maja PKW musi podać do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 • 28 maja upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
 • Do 31 maja PKW poda do wiadomości dane o kandydatach na prezydenta.
 • Od 5 czerwca do 18 czerwca do godz. 24 ogólnokrajowe programy publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatnie rozpowszechniają audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze. Kandydaci mają prawo do wykupienia dodatkowego czasu antenowego.
 • Do 6 czerwca wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują obwodowe komisje wyborcze oraz sporządzają spisy wyborców.
 • Do 10 czerwca można składać wnioski o wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz prosić o dopisanie do spisu wyborców.
 • Do 15 czerwca możliwe jest składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania.
 • Do 17 czerwca trwa zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach na jednostkach pływających oraz zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą.
 • 18 czerwca o godz. 24 skończy się kampania wyborcza.
 • 20 czerwca w godz. 6 - 20 odbędzie się głosowanie.
 • 4 lipca w godz. 6 - 20 odbędzie się powtórne głosowanie, jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobędzie 50 proc. poparcia.

 

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz U Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia.