Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Urząd Miejski informuje - tablica ogłoszeń

 

Podstawowe informacje

Projekt Mikro i Mała firma w sieci Internet realizowany jest w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W ramach Projektu organizowane będą 96 godzinne kursy obejmujące wykłady, warsztaty i ćwiczenia zawierające techniczne i merytoryczne aspekty potrzebne do stworzenia i administrowania stroną WWW, umiejętnego posługiwania się programami grafiki komputerowej oraz technikami marketingu i promocji z wykorzystaniem Internetu.

JAK
STWORZYĆ, ZARZĄDZAĆ I PROMOWAĆ
SWOJĄ STRONĘ WWW?

Zapraszamy na cykl szkoleń aż w 80 % współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej organizowanych w Lublinie, Białej Podlaskiej i Zamościu, których głównymi modułami są:

1. Projektowanie stron WWW
2. Grafika komputerowa
3. CMS w praktyce
4. Narzędzia marketingu i promocji w Internecie

Adresaci szkolenia

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy:

 przedsiębiorców oraz ich pracowników z woj. lubelskiego (mających tutaj siedzibę, oddział lub filię)  z sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

PROGRAM

I) PODSTAWY PROJEKTOWANIA STRON WWW

1. Internet a przemysł czasu wolnego – standardy, tendencje, przewidywane kierunki rozwoju 1 H
2. Co to jest CMS (system zarządzania treścią), do czego służy i dlaczego warto z niego skorzystać? 1H
3. Najpopularniejsze CMS-y - różnice. Czym się kierować przy wyborze? 1H
4. Warsztat pracy webmastera 1H
5. Planowanie struktury i zawartości strony 1H
6. Podstawy XHTML 3 H
7. Postawy CSS 4 H
8. Budowa pierwszej strony tymczasowej 8 H
9. Dodawanie stylów do pierwszej strony www 3 H
10. Przedstawienie innych przykładowych technologii webowych 1 H

II) GRAFIKA KOMPUTEROWA

1. Wizerunek Firmy w Internecie 2 H
2. Od czego zacząć tworzenie projektu strony internetowej? Planowanie struktury i organizacja elementów na stronie internetowej, rodzaje layoutów, tendencje i trendy w projektowaniu 4 H
3. Tworzenie elementów graficznych , dodawanie tła, elementów nawigacji (tworzenie menu, przycisków, paneli), umieszczanie obrazków 4 H
4. Umieszczanie tekstu w projekcie, dodawanie i przekształcanie elementów tekstowych – tytuł, nawigacja, dłuższe partie tekstu zastępczego, wybór czcionki odpowiedniej do Internetu 4 H
5. Przygotowywanie zdjęć na stronę internetową, podstawy korekcji obrazów 5 H
6. Jak uatrakcyjnić grafikę na stronie internetowej? 3 H
7. Przenoszenie projektów graficznych do internetu 2 H

III) CMS W PRAKTYCE

1. Instalacja i podstawowa konfiguracja CMS
2. Podstawy obsługi CMS
3. Wygląd serwisu – motywy, edycja zawartości serwisu
4. Wprowadzamy zawartość na naszą stronę
5. Wybrane funkcjonalności - instalacja dodatków
6. Wordpress – źródła informacji i dokumentacja
7. Administracja CMS-em

IV) NARZĘDZIA MARKETINGU I PROMOCJI W INTERNECIE

1. PR jako narzędzie kształtowania informacji tworzących pozytywny wizerunek z Firmą 3 h
2. Pozycjonowanie strony internetowej (SEO) 5 h
3. Pozyskiwanie linków zewnętrznych 3 h
4. SEM – płatna reklama np. Google Adwords 3 h
5. E-commerce 3 h
6. Inne formy marketingu i promocji w internecie 2 h
7. Prawne aspekty działań reklamowych w Internecie 1 h
8. Mierzenie skuteczności działań internetowych 2 h
egzamin

 

ŁĄCZNIE GODZIN 96

Warunki uczestnictwa

 

 

Rezerwacja miejsca na kurs odbywa się poprzez zgłoszenie on-line na stronie: www.efs.seka.pl lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu.

O przyjęciu na szkolenie decydują następujące kryteria:

Kryterium I - dostarczenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów - do pobrania na stronie projektu - (zgodnie z wytycznymi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) w wersji papierowej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Kryterium II - projektodawca uwzględni pierwszeństwo przystąpienia do projektu kobietom - dla nich zagwarantowane będzie 60% miejsc.

Kryterium III - projektodawca uwzględni pierwszeństwo przystąpienia do projektu mikro przedsiębiorstwom - dla nich zagwarantowane będzie 60 % miejsc.

Kryterium IV - kolejność zgłoszeń - wówczas gdy liczba zgłoszeń spełniająca pierwsze trzy kryteria przewyższać będzie liczbę miejsc na dane szkolenie (data i godzina dostarczenia wszystkich, wymaganych dokumentów do biura projektu).

Opłata za kurs

SZKOLENIE AŻ W 80 % WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ!!!

Wkład Uczestnika wynosi tylko 20 % wartości szkolenia: Ok. 475.78 zł / osobę

rejestracaja pod linkiem: https://efs.seka.pl/pl/495/zgloszenie?kurs=115&miasto=24&tid=3479&lm=1

w dniu 27 października 2011 r. (czwartek godz. 15. 00)

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
6. Współpraca z gminą partnerską.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bychawa,
b) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Piotra Ściegiennego w Bychawie,
c) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
d) zmian w uchwale budżetowej,
e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2012 rok,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
g) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
h) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
i) delegowania przedstawiciela gminy Bychawa do Zarządu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.