Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw  oświaty   

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola.
 2. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców   Ojczyzny.
 3. Sprawy bieżące.

 

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)  godz.  1400  posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek)  godz.  12.00  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych  i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bychawa,
 • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2. Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Stan przygotowań inwestycji gminnych.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • 1a)      w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz gminy Bychawa,
 • 1b)      w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie, gmina Bychawa,
 • 1c)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • 1d)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • 1e)      w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • 1f)       w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 413/5 położona w Bychawie przy ul. Piłsudskiego, działka nr 414 położona   w Bychawie przy ul. Rynek, działka nr 651 położona w Bychawie – ul Polna oraz działka nr 657/2 położona w Bychawie przy ul Polnej, obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
 • 1g)      w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonych w Bychawie przy ul. Budnego oznaczonych ewidencji gruntów jako działki numer: 36/3 i 36/5 położonych w obrębie nr 1 - Bychawa Miasto.

 3. Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek)  godz.  1400  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.

2.      Sprawy bieżące.

 

28 czerwca 2016 r. (wtorek) godz. 1430  posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • 1a)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • 1b)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
 • 1c)      udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego.

2.      Sprawy bieżące.

 

                                                                                       

                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                        Grzegorz Szacoń

28 kwietnia 2016r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu dróg gminnych.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1415 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
b) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego.
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

30 marca 2016 r. (środa) godz. 12.00 posiedzenie Komisji rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
2. Sprawy bieżące.

 

30 marca 2016 r. (środa) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.

 

30 marca 2016 r. (środa) godz. 13.15 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza organizacji zatrudnienia obsługi administracyjnej w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

 

31 marca 2016 r. ( czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bychawa oraz nadania jej Statutu.
2. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2016.
3. Sprawy bieżące.

 

31 marca 2016 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bychawa w 2016 roku,
b. obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 144/2, 142/2, 159/1 położonych w miejscowości Leśniczówka (obręb 13 – Leśniczówka) oraz na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 740, 883 i 844 położonych w Bychawie (obręb 1 Bychawa Miasto),
c. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
d. przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa”.
2. Sprawy bieżące.

 

31 marca 2016 r. (czwartek) godz. 14.20 godz. posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
b. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
c. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń