Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 

30 marca 2016 r. (środa) godz. 12.00 posiedzenie Komisji rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
2. Sprawy bieżące.

 

30 marca 2016 r. (środa) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.

 

30 marca 2016 r. (środa) godz. 13.15 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza organizacji zatrudnienia obsługi administracyjnej w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

 

31 marca 2016 r. ( czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bychawa oraz nadania jej Statutu.
2. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2016.
3. Sprawy bieżące.

 

31 marca 2016 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bychawa w 2016 roku,
b. obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 144/2, 142/2, 159/1 położonych w miejscowości Leśniczówka (obręb 13 – Leśniczówka) oraz na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 740, 883 i 844 położonych w Bychawie (obręb 1 Bychawa Miasto),
c. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
d. przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa”.
2. Sprawy bieżące.

 

31 marca 2016 r. (czwartek) godz. 14.20 godz. posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
b. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
c. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

Zapraszam na posiedzenia Komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

29 grudnia 2015r. (wtorek) godz. 1100 posiedzenie Komisji rewizyjnej  

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  1. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”.
  2. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016.

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2015 roku.

3. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2016.

4. Sprawy bieżące.

 

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - grudzień 2015

Zapraszamy na posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Bychawie, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

17 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
2. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
3. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
4. Współpraca z gminą partnerską.
5. Sprawy bieżące.

 

17 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Bychawa prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2. Sprawy bieżące.

 

17 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 13.40 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

 

17 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 14.20 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bychawa
2. Sprawy bieżące.

 

19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1038 położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto.
2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
3. Sprawy bieżące.

 

19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
b) wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Bychawa,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2016 rok,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
e) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Bychawa,
g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń