Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 
  • 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) godz. 8.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.
  • 29 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.
  • 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działki 651 na terenie miasta Bychawa,
c) obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Budnego- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer: 36/3 i 36/5 położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto,
d) wyrażenia woli kontynuowania członkostwa Gminy Bychawa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Sprawy bieżące.
  • 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń
 
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
23 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.
23 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Informacja na temat podejmowanych działań mających na celu regulację niekorzystnego efektu finansowego jednorazowego dodatku nauczycielskiego.
3. Sprawy bieżące.
25 marca 2015 r. (środa) godz. 1330 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.
25 marca 2015 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2015 roku.
2. Sprawy bieżące.
26 marca 2015 r. (czwartek) godz. 7.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.
26 marca 2015 r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności CZG „PROEKOB" w Bełżycach. Analiza systemu odbioru nieczystości stałych.
2. Analiza opłat za wywóz nieczystości ciekłych.
3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

25 lutego 2015 r. (środa)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2015.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2015.

3. Sprawy bieżące.

25 lutego 2015 r. (środa)  godz.  1200  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

b) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy bieżące.

26 lutego 2015 r. (czwartek)  godz.  1330  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bychawa.

2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady 

   Grzegorz Szacoń