Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 

24 czerwca 2015 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
4. Stan przygotowania inwestycji gminnych.
5. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Krzczonów oraz z Gminą Wysokie w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Krzczonów i Gminy Wysokie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie.
2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
3. Sprawy bieżące.

 

25 czerwca 2015 r. (czwartek ) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
b) udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
2. Sprawy bieżące.


25 czerwca 2015 r. (czwartek) godz. 14.45 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Bychawskiego Centrum Kultury.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników.
3. Sprawy bieżące.


2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bychawie.
b) Sprawy bieżące.


2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

  • 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) godz. 8.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.
  • 29 kwietnia 2015 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.
  • 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działki 651 na terenie miasta Bychawa,
c) obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Budnego- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer: 36/3 i 36/5 położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto,
d) wyrażenia woli kontynuowania członkostwa Gminy Bychawa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina" w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Sprawy bieżące.
  • 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń
 
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.