Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 
23 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.
23 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Informacja na temat podejmowanych działań mających na celu regulację niekorzystnego efektu finansowego jednorazowego dodatku nauczycielskiego.
3. Sprawy bieżące.
25 marca 2015 r. (środa) godz. 1330 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.
25 marca 2015 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2015 roku.
2. Sprawy bieżące.
26 marca 2015 r. (czwartek) godz. 7.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.
26 marca 2015 r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat działalności CZG „PROEKOB" w Bełżycach. Analiza systemu odbioru nieczystości stałych.
2. Analiza opłat za wywóz nieczystości ciekłych.
3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

25 lutego 2015 r. (środa)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2015.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2015.

3. Sprawy bieżące.

25 lutego 2015 r. (środa)  godz.  1200  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

b) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

2. Sprawy bieżące.

26 lutego 2015 r. (czwartek)  godz.  1330  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bychawa.

2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady 

   Grzegorz Szacoń

19 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

20 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

21 stycznia 2015r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych
i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

22 stycznia 2015r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

23 stycznia 2015r. (piątek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

23 stycznia 2015r. (piątek) godz. 14.30 i 26 stycznia 2015r. (poniedziałek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń