Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 
30 grudnia 2014 r. (wtorek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Reymonta- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 613/2, 613/7, 613/8 i 612/20 położonych w obrębie nr 1 - Bychawa Miasto.
2. Sprawy bieżące.
 
30 grudnia 2014 r. (wtorek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2014.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.
3. Sprawy bieżące.
 
30 grudnia 2014 r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa,
b) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bychawa w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin „PROEKOB" z siedzibą w Bełżycach,
c) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku",
d) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy,
e) rozpatrzenia ponownej skargi Pani Jadwigi Jaworskiej działalność Burmistrza Bychawy.
2. Sprawy bieżące.
 
31 grudnia 2014 r. (środa) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Burmistrza Bychawy w roku 2015,
b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
d) rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Bychawy.
2. Sprawy bieżące.
22 września 2014 r. (poniedziałek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie 22-25 września 

25 czerwca 2014r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w ustanowienia herbu, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich stosowania.
2. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - czerwiec 2014