Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 

28 maja 2014 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2. Sprawy bieżące.

 

29 maja 2014 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu,
b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Bychawie: przy ul. Podwale- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 144, 1479 i 1489 położonych w obrębie nr 1- Bychawa Miasto,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie: przy ul. Zadębie- oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 1422 położonej w obrębie nr 1- Bychawa Miasto.
3. Sprawy bieżące.

 

29 maja 2014 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Bychawa,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bychawa,
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.

23 kwietnia 2014r. (środa) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
  2. Sprawy bieżące.

 

23 kwietnia 2014r. (środa) godz. 9.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
  2. Sprawy bieżące.

 

23 kwietnia 2014r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

b) określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.

2. Sprawy bieżące.

 

24 kwietnia 2014r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanu dróg gminnych.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,
b) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa.

3. Sprawy bieżące.

 

24 kwietnia 2014r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2. Sprawy bieżące.

25 marca 2014 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,

b) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

2. Sprawy bieżące.

 

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - marzec 2014