Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 

26 listopada 2012r. (poniedziałek) godz. 10.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
 3. Sprawy bieżące.

 

26 listopada 2012r. (poniedziałek) godz. 1430  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa.
 2. Ocena realizacji usług komunalnych.
 3. Sprawy bieżące.

 

27 listopada 2012r. (wtorek) godz. 1330 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 4. Sprawy bieżące.

 

29 listopada 2012r. (czwartek); godz. 1100 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości.
 4. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
 5. Sprawy bieżące.

 

29 listopada 2012r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
 2. Sprawy bieżące.
26 czerwca 2012r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
b) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie na podmiot organizujący pracę z rodziną,
3. Sprawy bieżące.

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie, 26-28 czerwca 2012

30 maja 2012r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa dla miejscowości: Osowa, Zadębie, Wandzin, Wola Duża, Wola Duża- Kolonia, Podzamcze, Zdrapy, Wincentówek, Bychawka Druga- Kolonia (zakres zmian do konsultacji z komisją),
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.