Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 

Zapraszam Państwa na posiedzenia Komisji, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

29 grudnia 2016 r. (czwartek) godz. 10.00 wspólne posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia oraz komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 651 położona w Bychawie – ul. Polna, działka nr 641/1 położona w Bychawie przy ul. Polnej, działka nr 635/1 położona w Bychawie przy ul. 11 Listopada w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto, działki nr ew. 17 i 61 położone w miejscowości Podzamcze w obrębie 19 - Podzamcze oraz działki nr ew. 482 i 860 położone w miejscowości Gałęzów w obrębie 6 - Gałęzów,

2. Raport za lata 2014-2015 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.

3. Sprawy bieżące.

 

29 grudnia 2016 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

2. Sprawy bieżące.

 

24 listopada 2016 r. (czwartek)  godz. 1030 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,

b)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,

c)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa.

2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.

3. Sprawy bieżące.

 

24 listopada 2016 r. (czwartek)  godz.  1130  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.

3. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.

4. Sprawy bieżące.

 

24 listopada 2016 r. (czwartek)  godz.  1215  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych     i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bychawa.

2. Ocena realizacji usług komunalnych.

3. Sprawy bieżące

 

24 listopada  2016 r. (czwartek) godz. 1300  posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania   i wykorzystania.

2. Sprawy bieżące.

 

24 listopada  2016 r. (czwartek) godz. 1330  posiedzenie Komisji do spraw budżetu  i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

2. Prezentacja  projektu budżetu gminy na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

 

    

26 października 2016r. (środa)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

2. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Bychawa.

3. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa.

4. Sprawy bieżące.

 

27 października 2016 r. (czwartek)  godz.  1200  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

2. Współpraca z gminą partnerską.

3. Sprawy bieżące.

 

27 października 2016 r. (czwartek)  godz.  1230  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa.

2. Sprawy bieżące.

 

27 października  2016 r. (czwartek) godz. 1330  posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2017 rok,

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

2. Założenia do projektu budżetu na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.