Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Komisje Rady Miejskiej

 

 

24 listopada 2016 r. (czwartek)  godz. 1030 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,

b)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,

c)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa.

2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.

3. Sprawy bieżące.

 

24 listopada 2016 r. (czwartek)  godz.  1130  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.

3. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.

4. Sprawy bieżące.

 

24 listopada 2016 r. (czwartek)  godz.  1215  posiedzenie Komisji do spraw komunalnych     i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bychawa.

2. Ocena realizacji usług komunalnych.

3. Sprawy bieżące

 

24 listopada  2016 r. (czwartek) godz. 1300  posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania   i wykorzystania.

2. Sprawy bieżące.

 

24 listopada  2016 r. (czwartek) godz. 1330  posiedzenie Komisji do spraw budżetu  i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

2. Prezentacja  projektu budżetu gminy na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

 

    

26 października 2016r. (środa)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

2. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Bychawa.

3. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Bychawa.

4. Sprawy bieżące.

 

27 października 2016 r. (czwartek)  godz.  1200  posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

2. Współpraca z gminą partnerską.

3. Sprawy bieżące.

 

27 października 2016 r. (czwartek)  godz.  1230  posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa.

2. Sprawy bieżące.

 

27 października  2016 r. (czwartek) godz. 1330  posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2017 rok,

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

2. Założenia do projektu budżetu na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

7 września 2016 r. (środa) godz. 1200 posiedzenie Komisji rewizyjne

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.

2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

3. Sprawy bieżące.

 

Więcej: Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie - wrzesień 2016