Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

 Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  2147 z późn. zm.)  informuję,  iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Bychawie  został   zamieszczony  na  okres  21  dni  wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym pięć lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 32 w Bychawie zostało przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemców.

wz. Burmistrza 

                  /-/          

   Magdalena Kostruba

 Zastępca Burmistrza

 
Ogłaszający: Magdalena Krzesiak vel Czyżewska

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie został zamieszczony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem.  

wz. Burmistrza

                                                                       /-/
 Magdalena Kostruba
 Zastępca Burmistrza

Zarządzenie Nr 68/OW/2017

Burmistrza Bychawy

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz  6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam , co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

źródło: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=51967