Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Burmistrz Bychawy
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 13/2 o powierzchni 0,16 ha.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00131367/5.
2. Działka Nr 13/2 położona jest w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia gmina Bychawa w odległości około 6 km od miasta Bychawy. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej Bychawa - Lublin. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa zagrodowa rozproszona, pola uprawne i dworek wraz z parkiem, a od strony północnej znajdują się tereny zakrzaczone. W niedalekiej odległości znajduje się szkoła podstawowa, sklep, przystanek autobusowy. W pobliżu od strony północnej przepływa rzeka Kosarzewka. Działka jest niezabudowana, użytkowana rolniczo. Do nieruchomości jest dobry dojazd bezpośrednio z drogi powiatowej drogą dojazdową utwardzoną tłuczniem. Teren nieruchomości jest równy nie stwarzający trudności w zagospodarowaniu. Kształt działki - regularny prostokąt. Infrastruktura techniczna: linia energetyczna i sieć wodociągowa znajdują się w niedalekiej odległości. Lokalizacja i sąsiedztwo nieruchomości korzystne.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33 920,00 zł /słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia/. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.


Postąpienie nie może wynosić mniej niż 340,00 zł /słownie złotych: trzysta czterdzieści/. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

3. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa działka przeznaczona jest pod teren przeznaczony na usługi turystyki i zieleń parkową - symbol planu 11 UT, ZP.
4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 3 400,00 zł / słownie złotych: trzy tysiące czterysta / na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
6. Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2017 r. o godz. 8.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wewn. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

Burmistrz Bychawy /-/ Janusz Urban

do pobrania - źródłowa treść ogłoszenia


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Bychawy
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 13/4 o powierzchni 0,19 ha.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00131367/5.
2. Działka Nr 13/4 położona jest w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia gmina Bychawa w odległości około 6 km od miasta Bychawy. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze powiatowej Bychawa - Lublin. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa zagrodowa rozproszona, pola uprawne oraz dworek wraz z parkiem, a od strony północnej znajdują się tereny zakrzaczone. W niedalekiej odległości znajduje się szkoła podstawowa, sklep, przystanek autobusowy. W pobliżu od strony północnej przepływa rzeka Kosarzewka. Działka jest niezabudowana, użytkowana rolniczo. Do nieruchomości jest dobry dojazd bezpośrednio z drogi powiatowej drogą dojazdową utwardzoną tłuczniem. Teren nieruchomości jest równy nie stwarzający trudności w zagospodarowaniu. Kształt działki - regularny prostokąt. Infrastruktura techniczna: linia energetyczna i sieć wodociągowa znajdują się w niedalekiej odległości. Lokalizacja i sąsiedztwo nieruchomości korzystne.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 280,00 zł /słownie złotych: czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt/. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 410,00 zł /słownie złotych: czterysta dziesięć/. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

3. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa działka przeznaczona jest pod teren przeznaczony na usługi turystyki i zieleń parkową - symbol planu 11 UT, ZP.
4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 4 000,00 zł/ słownie złotych: cztery tysiące / na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
6. Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wew. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

Burmistrz Bychawy /-/ Janusz Urban

do pobrania - źródłowa treść ogłoszenia