Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 
XVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 15.00.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa".
6. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bychawa w 2016 roku,
  • b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 144/2, 142/2, 159/1 położonych w miejscowości Leśniczówka (obręb 13 – Leśniczówka) oraz na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 740, 883 i 844 położonych w Bychawie (obręb 1 Bychawa Miasto),
  • c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • d) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
  • e) powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bychawa oraz nadania jej Statutu,
  • f) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  • g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
  • h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Bychawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

                                                                                   Rada Miejska w Bychawie

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana radnego Andrzeja Grzywę na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Burmistrz Bychawy przedkłada projekt stanowiska Rady Miejskiej w Bychawie w przedmiocie obniżenia stawek podatku od środków transportowych.

 

PROJEKT

Stanowisko Rady Miejskiej w Bychawie w przedmiocie obniżenia stawek podatku od środków transportowych

 

Rada Miejska w Bychawie wyraża wolę znacznego obniżenia stawek podatku od środków transportowych w przypadku przeniesienia siedziby przez podatników (przedsiębiorców z branży transportowej) na teren Gminy Bychawa. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zm.), organem właściwym w sprawie podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W sytuacji pojawienia się takich podmiotów Burmistrz Bychawy przedłoży Radzie Miejskiej w Bychawie projekt uchwały uwzględniający stanowisko Rady. 

o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016,
b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
c) wieloletniej prognozy finansowej,
d) uchwały budżetowej na rok 2016.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.