Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

Proponowany porządek posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 28 czerwca 2016 r.:

 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • a) odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej na rzecz Gminy Bychawa,
 • b) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie, gmina Bychawa,
 • c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
 • f) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako : działka nr 413/5 położona w Bychawie przy ul. Piłsudskiego, działka nr 414 położona w Bychawie przy ul. Rynek, działka nr 651 położona w Bychawie – ul. Polna oraz działka nr 657/2 położona w Bychawie przy ul. Polnej, obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
 • g) obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonych w Bychawie przy ul. Budnego oznaczonych ewidencji gruntów jako działki numer: 36/3 i 36/5 położonych w obrębie nr 1 - Bychawa Miasto,
 • h) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
 • i) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • j) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • k) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
 • l) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego,
 • m) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za rok 2015,
 • n) w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
b) zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Lubelskiego.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.
XVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 15.00.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa".
6. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bychawa w 2016 roku,
 • b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 144/2, 142/2, 159/1 położonych w miejscowości Leśniczówka (obręb 13 – Leśniczówka) oraz na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 740, 883 i 844 położonych w Bychawie (obręb 1 Bychawa Miasto),
 • c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 • d) zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,
 • e) powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Bychawa oraz nadania jej Statutu,
 • f) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 • g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,
 • h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.