Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

Bychawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

                                                                                   Rada Miejska w Bychawie

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana radnego Andrzeja Grzywę na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Burmistrz Bychawy przedkłada projekt stanowiska Rady Miejskiej w Bychawie w przedmiocie obniżenia stawek podatku od środków transportowych.

 

PROJEKT

Stanowisko Rady Miejskiej w Bychawie w przedmiocie obniżenia stawek podatku od środków transportowych

 

Rada Miejska w Bychawie wyraża wolę znacznego obniżenia stawek podatku od środków transportowych w przypadku przeniesienia siedziby przez podatników (przedsiębiorców z branży transportowej) na teren Gminy Bychawa. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zm.), organem właściwym w sprawie podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W sytuacji pojawienia się takich podmiotów Burmistrz Bychawy przedłoży Radzie Miejskiej w Bychawie projekt uchwały uwzględniający stanowisko Rady. 

o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016,
b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020,
c) wieloletniej prognozy finansowej,
d) uchwały budżetowej na rok 2016.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Proponowany porządek posiedzenia XVI sesji Rady Miejskiej w Bychawie

w dniu 29 grudnia   2015 r. o godz. 15 00

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek   pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmieniającą uchwałę Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 października w sprawie powierzenia Gminie Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2284L Bychawa – Olszowiec - Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie Gminy Bychawa,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  5. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”,
  6. zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniaścieków na terenie gminy Bychawa,
  7. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
  8. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego przez Burmistrza Bychawy w roku 2016,
  9. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016.

6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za II półrocze 2015 roku.

7.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad sesji.