Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

Proponowany porządek posiedzenia XVI sesji Rady Miejskiej w Bychawie

w dniu 29 grudnia   2015 r. o godz. 15 00

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek   pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmieniającą uchwałę Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 października w sprawie powierzenia Gminie Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2284L Bychawa – Olszowiec - Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów - Piotrków-Kolonia na terenie Gminy Bychawa,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  5. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”,
  6. zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniaścieków na terenie gminy Bychawa,
  7. zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,
  8. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego przez Burmistrza Bychawy w roku 2016,
  9. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016.

6. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za II półrocze 2015 roku.

7.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad sesji.

1. Otwarcie obrad sesji o godz. 15.00

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Wręczenie Srebrnej Odznaki za zasługi dla sportu.
6. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Bychawa.

Więcej: XV sesja Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 19 listopada 2015 r.

o godz. 15.00 (czwartek) w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Mickiewicza – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 553/1, położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
b) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
c) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
e) zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń