Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

1. Otwarcie obrad sesji o godz. 15.00

2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Wręczenie Srebrnej Odznaki za zasługi dla sportu.
6. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Bychawa.

Więcej: XV sesja Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 19 listopada 2015 r.

o godz. 15.00 (czwartek) w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji.
3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Mickiewicza – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 553/1, położonej w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto,
b) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
c) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
e) zmian wieloletniej prognozy finansowej.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
7. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń

o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Wręczenie nagrody Gminy Bychawa za upowszechnianie kultury.
6. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  • c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • d) zawarcia porozumienia z Gminą Krzczonów oraz z Gminą Wysokie w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Krzczonów i Gminy Wysokie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie,
  • e) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bychawie,
  • f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
  • g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń