Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 
Informuję, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 15.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2017-2023,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Leśniczówka, gmina Bychawa,
  3. wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Adama Mickiewicza w Bychawie, gmina Bychawa,
  4. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa i miasta Bychawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa i miasta Bychawa,
  5. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych,
  6. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,
  7. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  8. zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
  9. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady 
Grzegorz Szacoń

Informuję, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.

Więcej: XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. 

Odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017,

b) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

c) określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa, którym ustalono obwód,

d) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gmina Bychawa,

e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

f) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,

g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń