Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

w (czwartek) o godz. 15. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
6. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
7. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2012,
b) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie wykonującego czynności związane z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy,
c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
e) zmian w uchwale budżetowej.
9. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2012 rok.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów

    wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad sesji.
 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 
 
                                                                                                  Grzegorz Szacoń
 Uprzejmie informuję, że IV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 22 lutego 2011r. o godz. 15.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Bychawa prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
b)      określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
c)      uchwały budżetowej na rok 2011,
d)      wieloletniej prognozy finansowej,
e)      przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Bychawy,
f)        wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bychawa w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9.  Zakończenie obrad sesji.

 Przewodniczący RM
/-/ Grzegorz Szacoń