Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

Proponowany porządek posiedzenia XXIV sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 29 grudnia 2016 r.

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 651 położona w Bychawie – ul. Polna, działka nr 641/1 położona w Bychawie przy ul. Polnej, działka nr 635/1 położona w Bychawie przy ul. 11 Listopada w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto, działki nr ew. 17 i 61 położone w miejscowości Podzamcze w obrębie 19 - Podzamcze oraz działki nr ew. 482 i 860 położone w miejscowości Gałęzów w obrębie 6 - Gałęzów,

d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.

Proponowany porządek posiedzenia XXIII sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 24 listopada 2016 r.

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • 1a)      zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bychawa,
  • 1b)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  • 1c)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,
  • 1d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa,
  • 1e)      uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  • 1f)       ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • 1g)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

6.      Prezentacja projektu budżetu gminy na rok 2017.

7.      Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8.      Sprawy bieżące.

9.      Zakończenie obrad sesji.

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

6. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.

7. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy (SP ZOZ, SANUS).

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,

d) ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej,

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2017 rok,

f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

9. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.

10. Założenia do projektu budżetu na rok 2017.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

12. Sprawy bieżące.

13. Zakończenie obrad sesji.