Bychawa

na weekend

logo bip kolo rrs iconTwitter-round-color 32
footerfacebookiconyoutube icon
 instagram-new-circle-32

Rada Miejska

 

Odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017,

b) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

c) określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa, którym ustalono obwód,

d) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gmina Bychawa,

e) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,

f) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,

g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.

9. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń

Początek posiedzenia o godz. 1500(czwartek)

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2017,

b) wieloletniej prognozy finansowej,

c) uchwały budżetowej na rok 2017.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

Zakończenie obrad sesji.

Proponowany porządek posiedzenia XXIV sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 29 grudnia 2016 r.

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 651 położona w Bychawie – ul. Polna, działka nr 641/1 położona w Bychawie przy ul. Polnej, działka nr 635/1 położona w Bychawie przy ul. 11 Listopada w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto, działki nr ew. 17 i 61 położone w miejscowości Podzamcze w obrębie 19 - Podzamcze oraz działki nr ew. 482 i 860 położone w miejscowości Gałęzów w obrębie 6 - Gałęzów,

d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.